59897. lajstromszámú szabadalom • Talajmegmunkálógép dobalakú szerszámtartóval

Megjelent 1913. évi junius hó 19-én. MAGY. g|| KIR SZABADALMI jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59897. szám. X/a. OSZTÁLY. Talaj megmunkálógép dobalakú szerszámtartóval. DR HUNDHAUSEN JOHANNES FÖLDBIRTOKOS R/M UNKELBEN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 23 ika Az eddig ismeretes és dobalakú szerszám­tartóval ellátott talajmegmunkálógépeknél a szerszámtartó hengeralakú és az egyes szer­számok a henger kerületén vannak elren­dezve. Ilyen hengereB szerszámtartók azon­ban a váltvaforgató ekevasak beépítésére, valamint a boronafogakkal való beborításra nem alkalmasak. A váltvaforgató eke vasak­nak a hengeralakú szerszámtartókon való elhelyezése az ágyazás és a váltó és a billenőberendezés szempontjából bonyolult szerkezetet igényel és boronafogák fölerő­sítésénél azok a talaj egyenlőtlenségeihez nem alkalmazkodnának és ennek következ­tében nem dolgoznának egyenletesen. A hengeralakú szerszámtartóval ellátott ismert talajmegmunkálógépek mindezen hát­rányait jelen találmány értelmében azáltal szüntetjük meg, hogy a szerszámdobnak hasábalakot adunk. Ezen hasábalakú szerszámdobot csövek­ből állíthatjuk össze, és pedig úgy a hasáb éleit, mint ezen hosszélek keresztirányú nierevítéseit csövek alkotják. A hasábalakú dob ezen vázszerű kiképzése lehetővé teszi a váltvaforgató ekéknél a nyugalmi hely­zetben lévő ekevasnak a dob belsejébe való behatolását; a dob hasábalakjából követke­zik a láncboronák alkalmazásának lehető­sége is, melyek a hasáb egymásután követ­kező hosszéleire vannak erősítve és a talaj egyenlőtlenségeihez mindenütt illeszkednek úgy, hogy a dob egész szélességében tel­jesen egyenletes boronálás válik lehetővé. A hasábalakú szerszámdob . építéséhez csövek fölhasználása ezenkívül azzal az előnnyel jár, hogy a váltvaforgató eke­vasak beállítására és billentésére szüksé­ges hajtótengelyek éa orsók a csövek bel­sejében teljesen védetten rendeztetnek el. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpen vett kiviteli alakja, mely mótor­hajtású váltvaforgató forgó ekét mutat, hol az 1. ábra az egész gép oldalnézete, a : 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra a lefejtett szerszámdob vázlato­san, metszetben, a 4. ábra ennek oldalnézete és az 5. ábra az ekevas forgatására szolgáló berendezés nagyobb léptékben, a 6. és 7. ábra az ekevas fordítótengelye végének hossz- és keresztmetszete. A jármű keretének (2) mellső része cél­szerűen keskenyebb, mint a szerszámtartót magábanfoglaló hátsó (3) rész, hogy a jármű mellső kerekei megmunkálatlan talajon ha­ladjanak.

Next

/
Thumbnails
Contents