59892. lajstromszámú szabadalom • Verőgép nemezesített fölületű bársonyosított és más efféle árúk kikészítésére

Megjelent 1913. évi jaiiius hó 19-én, MAGY. ggftt KIH. SZABApALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59892. szám. XIV/f. OSZTÁLY. Verőgép nemezesített fölületű, bársonyosított és más efféle áruk kikészítésére. FRIEDRICH GUSZTÁV GYÁRIGAZGATÓ PINKAFŐN. A bejelentés napja 1912 október hó 22-ike. Eddigelé bársonyosított és nemezesített j fölületű árúk szálainak fölállítására külön­leges verőgépeket alkalmaztak amelyek nagyobb számú, a szövetszalagra haránt­irányú és csak függélyes irányban moz­gatható verőpálcákkal dolgoztak, mimellett ezen pálcák bütykök vagy effélék segélyé­vel megfeszített rúgóhatás alatt ütődtek le, hogy kellő energikus ütést lehessen el­érni, mivel a szövet maximális szélességé­nek (2 méter) megfelelően méretezett pál­cák egyenletes gyors föl- és alámozgatása nem volt keresztülvihető. Minthogy pedig ilykép a pálcákat csak aránylag hosszú időközökben lehetett leütni, ennek megfele­lően nagyobb számú pálcát kellett a szö­vetszalag két széle mentén elrendezni (10—16 darabot). Azonfölül, minthogy laz ütés intenzitása csak a pálca szabad vé­gén nagy és a befogás helye felé mindin­kább csökken, azért a szövetnek csak' a két széle volt kellőleg1 megmunkálható, míg egész keskeny szövetszalagot alig le­hetett- megfelelően megmunkálni. A találmány szerinti verőgép már most rendkívül egyszerű szerkezet mellett az árúnak tökéletesen egyenletes és igen in­tenzív megmunkálását, valamint gyors és gazdaságos működést teisz lehetővé. j Lényegére nézve a találmány abban áll„ hogy a verőpálcák (esetleg egyetlen egy pálca, is alkalmazható) a szövet középvo­nala fölött úgy függélyes, mint vízszintes síkban kilendíthetően vannak ágyazva úgy, hogy kb. csak fél olyan hosszú pálcákra van szükség, mint a szövet maximális szé­lessége. Ebből az elrendezésből SfiZt RZ előny is származik, hogy a pálcákat, hosszúsá­gukra való tekintettel, igen gyorsan lehet föl-alá mozgatni (vibráló mozgásba hozni)* ami közvetlen excenter- vagy forgattyú­hajtással történhetik. Az új verőszerkezet egy példaképeni fo­ganatosítás! alakja a mellékelt rajzon lát­ható, és pedig az 1. ábrán egy szárítógép fölött elrende­zett verősaerkezet oldalnézete, a 2. ábrán pedig annak fölülnézete lát­ható. Amint ezen sematikus ábrázolásból lát­ható, a verőberendezés a nyílirányban tova­mozgó (1) szövet közepe fölött egy (2) függélyes tengely körül forgathatóan van ágyazva. A berendezés valamely rendelke­zésre álló transzmisszióhelyről, pl. egy (3) excenter és a (4, 5, 6) emelőrendszer segé­lyével, lengőmozgásban tartatik. A (6) emelőkar hosszirányú réssel van ellátva,.

Next

/
Thumbnails
Contents