59888. lajstromszámú szabadalom • Készülék gyógyszertári éjjeli szolgálathoz vények és pénz veszélytelen átvitelére és, gyógyszereknek, valamint váltópénznek kiadására

Megjelent 1913. évi juniiis hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59888. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Készülék gyógyszertári éjjeli szolgálathoz vények és pénz veszélytelen átvételére és gyógyszereknek, valamint váltópénznek kiadására. DEETJEN VILMOS AKADÉMIAI MÜSZOBRÁSZ ÉS DEETJEN AMÁLIA SZÜL. ERNST MAGÁNZÓNŐ KONSTANZBAN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 8-ika. Jelen találmány tárgya gyógyszertári éjjeli szolgálathoz való oly készülék, mely a szolgálatot tevő gyógyszerésznek lehetővé teszi, hogy künt álló egyénektől szemé­lyének veszélyeztetése nélkül vényeket, pénzt és effélét elfogadjon és azoknak gyógyszereket, váltópénzt és hasonlót ki­szolgáltasson. A mellékelt rajz a találmány tárgyát egy példaképeni foganatosítási alakban mutatja be, és pedig az 1. ábrán elülnézetben, a 2. ábrán hosszmetszetben, a 3. ábrán keresztmetszetben, míg a 4. és 5. ábrák részleteket tüntetnek föl egymáshoz képest 90°-kal elforgatott hely­zetben. Az ellentálló anyagból készített (a) tok arra szolgál, hogy a gyógyszertár külső fa­lába akként építtessék be, hogy a boltoza. tos (c) tolóajtóval elzárható mellső (b) nyí­lása az utca felé, a hátsó nyitott oldala pedig a gyógyszertár belseje felé legyen irányítva. A (c) tolóajtó fölső része az (a) tok (d) csatornájában van vezetve és e gör­gők révén (f) sinen nyugszik (2. és 3. ábrák). A tok külső oldalán a rajzban föl nem tün­tetett elektromos éjjeli csengő (g) nyomó gombja foglal helyet. Az elektromos csengő' természetesen más csengővel és ehhez való működtetőkészülékkel is helyettesíthető. A tok külső oldalán azonfölül az (i) beszélő­cső (h) tölcsére van elrendezve (2., 4. és 5. ábrák, mimellett a szócső többszörösen meg van hajlítva, oly célból, hogy visszaélések és merényletek megakadályoztassanak. Az (i) szócső a második (h) tölcsér révén a. gyógyszertár belsejébe torkol. A tok belsejében hossztengelye körül szabadon forgatható függőleges (k) dob van elrendezve. Ezen dob kerülete felé nyitott négy (1, m, n, o) rekesszel bír, melyek kö­zül az (o) és (m) rekeszek tágasabbak, az (1) és (n) rekeszek viszont kisebbek. Az (o) és (m) rekeszek között ezeknek hátsó fala által határolt (p) pénzbedobónyilás foglal helyet, mely az (n) rekesz felé ferdén el­rendezett fenékkel van ellátva. Ezen (n) rekesz alsó részében (q) fiók van elhe­lyezve, melynek hátsó fala ugyancsak egy (r) nyílással van ellátva. A (q) fiókot magá­ban foglaló tér fölülről (s) üveglappal van elzárva. A (k) dob föiső (t) forgáscsapja (u) kengyelben foglal helyet és (v) fogaskere-

Next

/
Thumbnails
Contents