59828. lajstromszámú szabadalom • Összetett szög és eljárás annak előállítására

Megjelent 191 a. évi junius hó 12 ^-én. MAQY. SZABADALMI KIR. HIVATAL a 59828. szám. c XVI/a. OSZTÁLY. Összetettszög és eljárás előállítására. DOMÁN ALADÁR FÉNYKÉPÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 junius hó 18-ika. A mostanáig használatiban lévő szögek, különösen nagyobb megterhelés esetére ne­hezen és tökéletlenül voltak csak a tartó­közegbe beerősíthetek és állandóan ki vol­tunk 'téve armak a veszélynek, hogy a szög1 azokat tt részeket, melyekbe ka­paszkodik, kiszakítja, vagy a szöget kö­rülvevő merev anyag, például fal, tégla stb. lassankint lemorzsolódik és a reakció­erő létesítésére szükséges súrlódást nem tudja létesíteni. Ha a működőerő nem, esik a szög ten­gelyvonalába, hanem pl, arra merőleges, mint a függélyes falakba vert vízszintes szögek esetén, úgy a hatóerő a szöget ía fal -síkjával párhuzamos tengely körül igyekszik elfordítani és ezen forgatónyo­matékkal szemközt az a vékony fal sáv, mely részben a szögek alatt, részben a szögek fölött fekszik, ki lázul és a szög tengely von aláb'a eső erőkomponens azt köny­nyen kihúzhatja. Ezen hátrányon újabban azáltal akartak segíteni, hogy a függélyes falba a tartó­szögeket ferdén verték be, ami ugyan ha­ladást jelent, azonban csak függélyes fala­kon és csak kisebb állandó megterhelésre használható, mert nagyobb vagy kisebb, de változó megterhelés következtében a szög alatt lévő fal-sáv, hegyes - ékalakja miatt* könnyen kirepedhet. Hogy a szög tengelyvonalába eső erők a szöget ki ne szakítsák, ezeken a helyeken a falat kivésik és a nyílást szívósabb' és nagyobb súrlódást létesítő anyaggal töltik ki, pl. faéket tesznek be, azt begipszelik és ) 'a szöget a fába verik, vagy csavaró Íj ák. j A faék alkalmazása költséges, nehézkes, j és fölötte időrabló; mindezen hibák dacára, ! mert jobb megoldás nincs, rendkívül elter­| jedten használják különösen .elektromos sze-I reléseknél, súlyos tárgyaknak oldalfalakra vagy menyezetekre való fölerősítésénél stb. Mindezen hátrányokat kiküszöböli és a szögmegerősítésnek legtökéletesebb módját biztosítja a jelen szabadalom tárgya. Lényege ívelt végű vezetőcsatorna ki­képzése1 a szög belsejében, melynek fölső nyílása a szög fején van és. alsó' nyílása a szög oldalfalába torkol. Ezen üreges szö­get a falba verjük és csatornájába egy má­sodik szöget tolunk be; a szög a csatorna egyenes vonalú részében fekszik és a hegye a csatornának az oldalfal felé ívelt- ré­szébe ér. Ha most ezen második szöget beljebb verjük, úgy a hegye a csatorna ívelt részében vezettetik, a kanyarulatot követve elgörbül és az üreges szög oldal-

Next

/
Thumbnails
Contents