59796. lajstromszámú szabadalom • Elektromos vízmelegítő készülék

Megjelent 1913. évi juiiius tió 11-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 59796. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Elektromos vízmelegítő' készülék. THERMO ELECTRIC C° SANFRANCISCO-I CÉG, MINT SHOENBERG MILTON HENRY ELEKTROMÉRNÖK SANFRANCISCOI LAKÓS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1912 április hó 15-ike. Elsőbbsége 1911 április hó 29-ike. Jelen találmány tárgya javított elektro­mos vízmelegítő készülék. Példaképen vett kiviteli alakját a mellé­kelt rajz tünteti föl és pedig az 1. ábra a melegítőkészülék függélyes metszetét, a 2. ábra ennek előlnézetét, a 3. ábra hátulnézetét részben metszetben, részben a födőlap eltávolításával, a 4. ábra metszetet részben eltörve, több fűtőelemmel és az 5. ábra a melegítőkészülék megváltozta­tott alakjának hátulnézetét mutatja a födő­lap levétele után. A melegítőkészülék (1) tokja (3) melegítő­kamrával ós (5) kiömlő csatornával van el­látva, ez utóbbi a melegítőkamra fölső ré­szével áll összeköttetésben és a toktesten keresztül a fenékhez közel elrendezett ki­ömlő nyíláshoz vezet, melyre a (6) kiömlő­vezeték van erősitve a (7) fémlap segítsé­gével; mely utóbbi egyszersmind a hozzá­vezetőcsövet is tartja úgy, hogy a külső fémrészek . között előálló potenciálkülönb­ségek következtében keletkezhető áram­lökések elkerültetnek. Azáltal, hogy a ki­ömlő csatorna a tok falában van, a mele­gítő beömlése és kiömlése közötti elektro­lízis megakadályoztatik. A melegítőkamrához a (9) födőlapot a (10) csavar szorítja és a tökéletes tömí­tést a (12) tömítőlap biztosítja. A (14) me­legítőtekercs a (16) szigetelő pecek köré van hajlítva úgy, hogy a tekercs csavar­menetei a hajlítási helyen szétfeszíttetnek és a víznek a tekercs belsején való könnyű keresztülfolyását elősegítik. A tekercs vég­hurokszemei a (18, 19) kontaktussineket veszik körül, mely utóbbiak az áram hozzávezetésre szolgáló (20) kapcsokkal ál­lanak vezető összeköttetésben. A melegítő­tekercs olyan hosszú, hogy a leírt elren­dezésben állandóan egy meghatározott fe­szültségen tartható és ennek következtében a (18, 19) sineken állandóan jó elektromos érintkezés állhat elő. Egy tekercs helyett több párhuzamosan kapcsolt tekercset alkal­mazhatunk, mint azt a 4. ábra mutatja. A tok mellső oldalán egy csappanós-kap­csoló van elrendezve, mely a (25) alaple­mezből áll, ennek kivágásai a (18, 19) kon­taktussinekkel összekötött (20) póluskap­csok befodadására szolgálnak. A külső, le­vehető (27) harang a melegítőtekerccBel

Next

/
Thumbnails
Contents