59784. lajstromszámú szabadalom • Vegyesen lyukasztott mozgófényképfilm

Megjelent 1913. évi juiiius tió 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jgBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59784. szám. IX/b. OSZTÁLY-Vegyesen lyukasztott mozgófényképfilm. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE PHONOGRAPHES, CINÉMATOGRAPHES ET APPAREILS DE PRÉCISION CÉG PÁRISBAN. Pótszabadalom az 58417. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 március hó 22-ike. Elsőbbsége 1911 julius hó 19-ike. A jelen találmány célja 'megmutatni, hogy a törzsszabadalomban védett találmány tárgyának bizonyos kiképzése mellett az •ott említett előnyökön kívül még az az előny is jár, hogy a találmány alkalmazása folytán a filmtartó anyagában nagy meg­takarítás érhető el. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak ezen foganatosítás! alakja példakép van föltüntetve. (1) a íilmtartó egy töredéke, (2)-vel a ké­pek vannak jelölve; a (3) lyukak elrende­zése olyan, hogy a két-két (2) képet elvá­lasztó (4) köz a—a középvonalában mindig egy-egy lyuk fekszik, míg az (5) lyukak úgy vannak elrendezve, hogy mindegyik lyuk az a—a tengelyben, tehát a (3) lyu­kak közül az előbb jellemzettekkel egy vo­nalban fekszik. Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy az (5) lyukak a (4) közökbe behatoljanak, ami viszont a tartó nem működő (6) peremének csökkentésével, tehát anyagmegtakarítás­sal jár. SZABADALMI IGÉNY. Az 58417. számú törzsszabadalomban vé­dett, vegyes lyukasztású mozgófénykép­film foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy az egyik peremen lévő lyukasztások a két-két kép között lévő közbe nyúlnak, ami által a filmtartó nem működő peremének szélessége csökken­tetik és anyagmegtakarítás éretik el. (1 rajzlap melléklettel.) P&lias részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents