59690. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tetszőleges keresztmetszetű magoknak előállítására fém- és vasöntések számára

Megjelent 1913. évi május hó 31-én. _ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 59690. szám. XII/e. OSZTÁLY. Berendezés tetszőleges keresztmetszetű magoknak előállítására fém- és vasöntések számára. WILHELM KURZE VASÖNTÓDETULAJDONOS NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 21-ike. Jelen találmány tárgya berendezés tetsző­leges keresztmetszetű magvaknak előállí­tására, fém- és vasöntések számára, mely­nél ismert módon simító-deszka vagy pedig sablon-deszka alkalmaztatik, melyeket forma­sablonok tartanak a burkoló anyagnak meg­fe'elő távolságban. Az eddig ismert berendezéseknél oly si­mító-deszka alkalmaztatik, mely eltolható és a formasablonnal ellátott és forgathatóan ágyazott magrúdnak vízszintes síkjában fek­szik, míg a formasablonokhoz, súllyal ter­helt kötelek, vagy hasonló berendezések szorítják állandóaji hozzá. A magoknak elő­állítására szolgáló'-^eddigi berendezéseknek hátránya, liogy velük csakis közel köralákú, vagy pedig sokoldalú sokszög-alakú kereszt­metszetű magok állíthatók elő hibátlanul. Másfelöl nem lehetséges az eddigi gépek­ben pl. négyzetkeresztmetszetű magokat állítani elő, mivel a magrúdnak forgatása­kor a négyzetalakú formasablon hosszú ol­dalai nem nyomják elegendő biztonsággal hátra a simító-deszkát. Ennek következté­ben a formasablon és a simító-deszka meg­szorulhatnak, vagy pedig előbbi a simító­deszkára esetleg ráfekszik. Jelen találmány célja, ezen hátrányok­nak kiküszöbölése, mit azáltal ér el, hogy kilenghető, vagy úgynevezett ingasablono­kat alkalmaz, melyek a f'ormasablonnal el­látott forgatható magrúd mindkét oldalán vannak elrendezve. Annak teljes bizton­sággal való megakadályozására, hogy a formasablonok az ingasablonokra ráfeküd­jenek, utóbbiak toldatokkal, vagy kiugrá­rokkal lehetnek ellátva. Mellékelt rajzon az 1. ábra a magok előállítására szolgáló berendezés előlnézetét, a 2. ábra oldalnézetét, a 3. ábra az 1, ábrához tartozó fölülnéze­tet, a 4. ábra a toldattal ellátott simító-deszkát önmagában, az 5. ábra, részletet, a 6. és 7. ábrák egy második kiviteli alak­nak oldal- és előlnézetét tüntetik föl. A tjilálmány áll egyfelől egy szilárd váz­ból és egy az előállítandó mag hosszirányá­ban eltolható vázrészből. Jelen példánál a baloldali állványrész, mely célszerűen (T) és (U) vasakból van összeállítva, helytálló. Ezen állványrészben van a magorsónak (1) csapágya, mely az állványrésszel, mely a hajtószerkezet alátámaBztáeára is szolgál,.

Next

/
Thumbnails
Contents