59678. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kaptacsolt szegélyű szemöldök készítésére

Megjelent 1913. évi május hó 31-én. . / MAGY. gg^ KIK. SZABADALMI J^ G HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59678. szám. XVIII'a. OSZTÁLY­Eljárás kaptacsolt szegélyű szemfödők készítésére. ELSŐ MAGY. MÜDOMBORITÓ ÉS PAPIRDÍSZMÚGYÁR FRISS ZSIGMOND ÉS DOKTOR GUIDE CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja. 1912 julius hó 5-ike. Eddig az olcsó szemfödők úgy készültek, hogy a kívánt nagyságú egyes (vászon stb.) lapokat 'egymás fölé rétegezték s a lapok szélét 5—10 cm. szélességben különböző nagyságú és lalakú lyukasztó vasakkal léte­sített lyukasztás és a szélek kicsipkézése révén csipkeszerűvé alakították. Kézimun­kával ezen eljárás nem volt kielégítő, mert munkás a különböző lyukasztóvasak kicse­rélése és a minta eltévesztése folytán sok selejtes gyártmányt aránylag lassan gyár­tott; géppel viszont nem lett volna gazda­ságos a kézimunka helyettesítése, mert az aránylag nagy terjedelmű (50—70 sm.) la­pok egyszerre való kaptacsolásához ugyan­akkora, tehát rendkívül nagy méretű szer­számfejjel biró sajtógép lett volna szük­séges, melyet a minta minden egyes lyu­kának megfelelő külön szerszámmal kellett volna bírnia; az ily sajtófej szerszámainak a minta változtatásakor való átcsoportosí­tása rendkívül sok időt is igényelt volna. A jelen találmány a szemfödők gépi elő­állítását aránylag kevés szerszámot tartal­mazó kis méretű géppel teszi lehetővé. A találmány fölhasználja ugyanis azon körül­ményt, hogy az ilyen szemfödők szegély­mintája úgy a lapot hosszában és szélté­ben egyforma részekre osztó egyenesek* mint a sarkok (90°-nyi) szögét felező egye­nesek tekintetében, sőt még mellékszim­metriatengelyek szerint is. szimmetrikus, illetve ismétlődő. A találmány értelmében már most az egyes lapokat nem rétegezzük, hanem egyenként először a főszimmetriatengelyek, azután iá mellékszimmetriatengelyek mint törésvonalak mentén összehajtogatjuk úgy, hogy a lapnak azonos mintázással ellátandó részei egymás fölé kerülnek, si ezután az így területileg rendkívül' csökkentett ter­jedelmű lapot egy ütéssel lyukasztjuk, ill. szegélyezzük. Minthogy a lap összes, egy­forma mintával ellátandó részei egymást födik, a szerszámfej kis méretű lehet s aránylag csak kevés szerszámod kell tar­talmaznia. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás ismétlődő, áttört mintájú szemfö­delek gépi készítésére kaptacsolás re­vén, jellemezve azáltal, hogy a kapta­csolás előtt az egyes szemfödeleket a. minta főszimmetriatengelyei, azután an­nak mellékszimmetriatengelyei mint tö­résvonalak szerint összehajtogatjuk úgy»

Next

/
Thumbnails
Contents