59667. lajstromszámú szabadalom • Forgó dugattyúval bíró explóziós mótor

Megjelent 19131 évi májns hó 31-én. MAGY. -jfe* KIR. SZABADALMI JBRA HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59667. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Forgó dugattyúval és forgó tolattyúkkal bíró exploziós mótor. BOURET GUILLAUME MŰSZERÉSZ PARISBAN. A bejelentés napja 1912 február hó 12-ike. Elsőbbsége 1911 február hó 16-ika. A jelen találmány tárgya forgó dugattyú­val és forgó tolattyúkkal bíró exploziós mótor, amelyet a gáz kiterjeszkedésének tö­kéletes kihasználása, mindennemű szelepek elhagyása, a szerkezet egyszerű volta, to­vábbá a szabályos és zajtalan járás jellemez. A találmány tárgyának egy kiviteli alak­ját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a mótor függélyes keresztmet­szetét, a 2. ábra pedig hosszmetszetét mutatja. A mótor koncentrikusan ágyazott (a) forgó dugattyújának kerületén tetszőleges számú kiálló fog vagy lapát van elrendezve, ame­lyek a (b) fogótolattyúk megfelelő kivágá­sival működnek együtt. A fogak vagy lapá­tok száma a föltüntetett kivitelnél négy. A dugattyú tömítését a (c) szegmensek biz­tosítják, amelyek olajnyomás' alatt állnak. Az olajat egy az (e) hajtótengely furatával közlekedő cső vezeti a tömítésekhez, amely berendezéssel egyúttal a kenés is kellően biztosítva van. A (b) tolattyúk forgatására a lendkerék gyanánt kiképezett (f) tárcsa szolgál, amely a (g) görgő útján a (h) vezetőkeretre hat, míg ez utóbbi a tolattyú tengelyére ékelt (i) forgattyút működteti, ahol a tolattyú és tengely-összefoglalására a (j) csapok szol­gálnak. A vezetékek fölső és alsó holtpontjai úgy vannak elrendezve, hogy a talattyúkat az (a) dugattyú fogai működtessék. A mo­tort a (k) gyűrűk és az (1) koszorú zárják magukba, amelyek a hűtővíz fölvételére szol­gáló üregekkel bírnak. A forgás az (m) golyóágyakon történik, amelyek a rajzon látható módon szabályozhatók. A (k, 1) gyűrűk és koszorúk áttörésekkel vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik, hogy az (a) dugattyú csavarfölület alakú (n) karjai szellőztető hatást fejtsenek ki. Ha az (o) lapát foga vagy csúcsa a (p) gyújtógyertyán túlhaladt, akkor az (a) du­gattyú fogköze összeköttetést létesít a (q) kompressziótérre], minek következtében a gázkeverék részlegesen kiterjeszkedik, mire a tovább forgó tolattyú az összeköttetést ismét elzárja. E pillanatban a gyertya a gázkeveréket meggyújtja és robbanást idéz elő úgy, hogy a dugattyú ennek folytán lökést kap. Az (r) tolattyú, amely a (b) tolattyúval azonos mozgást végez, az (s) lesarkalás al­kalmazása következtében, — amely a kar­buráit gázok útját zárja el — nem akadá­lyozza a mozgást. Megelőzőleg, midőn az (o) lapát az (s) pontot elhagyta, a tolattyú csak a (t) kamrát választotta el az (u) tértől és

Next

/
Thumbnails
Contents