59657. lajstromszámú szabadalom • Pergető hajtózsinór fonó- és cérnázógépekhez

« Megjelent 1913. évi május hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59657. szám. XlV/a/l. OSZTÁLY. Pörgető hajtózsinór fonó- és cérnázógépekhez. SCHUBERT HERRMANN GYÁROS GROTTAUBAN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 27-ike. A fonó- és céroázógépek pergetőinek fonott zsinórral való hajtása ismeretes. Ezen zsinórok kerekfonatúak és azzal az előnnyel bírnak, hogy a két végük könnyen összefonható anélkül, hogy a hajtószerv lényegesen vastagabbá válna, továbbá, hogy egyoldalú húzófeszültségek kiegyenlítőd­hetnek. Ezen ismert hajtószerv hátránya abban áll, hogy folytonos üzemnél megnyúlik, mi­nek az az eredménye, hogy az orsók kü­lönböző sebességgel forognak úgy, hogy csak kevésisé sodrott fonalat kapunk. Ezen hátrányokat a találmány tárgya megszünteti. Fonott kerek zsinór helyett lapos keresztmetszetű fonott üreges zsi­nórt alkalmazunk. Ezen lapos hajtószerv az orsót hajtó dobon való nagyobb fölfek­vési fölülete következtében nagyobb súr­lódási ellenállást létesít, mint a kerekfo­natú zsinór. Az eredménye az, hogy a hajtószerv nem csúszhat és ennek követ­keztében az orsók egyenletes forgatását létesíti. Az ismert lapos hajtószerv alkal­mazásából adódó előnyön kívül a találmány tárgyát képező hajtásból még a következő előny származik: Ha !a hajtószerv megnyúlik, úgy a pör­gető hornyából lecsúszik és fokozatosan la­pos alakot vész föl és ezen alakjában a pörgető alsó kúpjára tökéletesen ráfek­szik, Mihelyt ez bekövetkezett, a fölső kúp húzóerejét veszti és az alsó kúp a lent megnövekedett átmérő következtében a hajtószervet áhandóan lefelé húzni törek­szik. Ily módon a hajtószerv lazulása tar­tósan kiegyenlíttetik. mimellett teljes föl­fekvési fölületét megtartja. A hajtott kúp, átmérőjénél kiadódó különbségek a hajtó­szerv csekély szélessége és. a fonatnak azon belső tulajdonsága következtében, hogy a keletkező különbségeket kiegyenlí­teni törekszik, nem bír fontossággal. A mellékelt rajzon az 1. ábra pörgetohajtás az eddig használa­tos (a) kerek zsinórral, az la. ábra a (b) dob és az azt körülvevő kerek zsinór, az utóbbi metszetben, a 2. és 2a. ábra szintén pörgetőhajtás - a (b) dobbal és az üreges laposfonatnak ki­képzett- (a') hajtózsinórral, mely a (b) dobra laposan fekszik rá és a pergető (c) hornyába laposan fekszik bele; a 3. ábra ugyanazon pörgetőhajtást mu­tatja, hol a meglazult lapos (a') zsinór a (c) pergető hornyából annak alsó kúpjára csúszott, hogy további tágulásnál egészen

Next

/
Thumbnails
Contents