59646. lajstromszámú szabadalom • Légyfogó

Megjelent 1913. évi május hó 31-én, MAGY. KIR. SZABADALMI fgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59646. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Légyfogó. SZŐKE MANÓ BÁDOGOS SZEGEDEN. Pótszabadalom az 52894. számú törzsszabalomhoz. A bejelentés napja 1911 március hó 22-ike. Az 52894. számú törzsszabadalomban oly légyfogó van védelem alá helyezve, mely egy talapzatra erősített rúdból és egy e rúdon vezetett, enyvet tartalmazó tartály­ból áll, mely tartályra a légyhullák össze­gyűjtésére illetve eltávolítására szolgáló papírlapok vannak helyezve. Ezen szerke­zetnél a rúdra tapadt legyeket a tartály­nak illetve az azon fekvő papírlapoknak fölemelése és a rúdon való fölcsúsztatása által távolítjuk el, amikor is a legyek a leg­fölső papírlapra hullanak, míg a tartály visszacsúsztatásánál a rudat új enyvréteg­gel borítjuk. A törzsszabadalom szerinti szerkezetnél az enyvtartály födője a rúd átvezetésére szolgáló furattal volt ellátva, mely furat peremei kissé föl voltak hajlítva úgy, hogy a fölhajlított perem szolgált kaparószerke­zet gyanánt, A jó enyvezés szempontjából azonban bizonyos rést kellett meghagyni a rúd és tartály födője furatának pereme kö­zött, mert különben a tartály visszacsúszta­tásánál a furat pereme az enyvet lesúrolta volna. De köz meghagyása esetén viszont a kaparás nem volt elég hatályos. Ezt a hátrányt küszöböli ki a jelen talál­mány szerinti szerkezet egy rugalmasan utánaengedő kaparószerkezetnek alkalma­zása által, mely amellett hogy az enyvtartály fölemelésénél a légyhullákat teljesen leka­parja, visszacsúsztatásánál pontos és taka­rékos kenést tesz lehetővé. A találmány szerinti kaparószerkezet a kenőtartály födőjére erősített csuklók kö­rül lengő, a rudat körülfogó nyúlványok­kal ellátott, legalább két szegmensből áll, mely nyúlványok együttvéve, a segmensek lecsukott helyzetében teljesen körülfogják a rudat és hatályosan kaparják le a légy­hullákat a tartály fölemelésénél, de vissza­csúsztatásnál a szegmensnyúlványok a ru­dat borító enyvréteg elől rugalmasan ki­térnek. A találmány további tárgya a tartálynak a talapzaton való megerősítési módja, mely a tömítést fölöslegessé teszi. A lefelé vé­konyodó tartály ugyanis a talapzat furatába van sülyesztve úgy, hogj abba pontosan beleilleszkedik, miáltal a törzsszabadalom szerinti tömítőlemez és tömítőszelence fölös­legessé válik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni , foganatosítási alakját tün­teti föl. Az 1. ábra függélyes metszet, a

Next

/
Thumbnails
Contents