59628. lajstromszámú szabadalom • Gőzhenger egyenáramú gépek számára

Megjelent 1913. évi május hó 28-án. MAGY. KIR SZABADALMI jgfgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59628. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Gőzhenger egyenáramú gépek számára. G. KUHN G. M. B. H. CÉG STUTTGART-BERGBEN. A bejelentén napja 1912 február hó 23-ika Jelen találmány egyenáramú gépek szá­mára szolgáló gőzhengerek különleges ki­képezésére vonatkozik, melyek a gőzbevezető szerveket végükön viselik, viszont a gőz a hengerek közepén áramlik ki. Kitűnt itt az, hogy ezeknél a hengereknél üzemközben alakváltozás következik be, minthogy a hengerközéphez képest forró hengervégek erősebben tágulnak ki és pedig a henger ennek következtében hyperboloid alakot nyer. Ezen alakváltozás folytán különösen erősen túlhevített gőz alkalmazása esetén a hengernek gyors elhasználódása követ­kezik be. Ezt a hátrányt a találmány szerint azál­tal küszöböljük ki, hogy a hengert hideg állapotban közepe felé hordóalakúan kiöb­lösítjük, kifúrjuk vagy másképen megmun­káljuk oly célból, hogy a különböző tágu- , lásokat, melyeknek a henger egyes részei az üzemközbeni meleg állapotban alá van­nak vetve, kiegyenlítsük ós hogy a dugattyú­nak a hengerfalakhoz való szoros csatla­kozását érjük el. A mellékelt rajzon az új hengernek és egy annak kifúrására szolgáló berendezés­nek példaképeni foganatosítási alakja van föltüntetve. Az (a) állványokon forgatható (b) orsó van ágyazva, mely (c) csigakerékmű segé­lyével forgattatik. (d) a kifúrandó henger, mely helytállóan van ágyazva és melyen a (b) orsó át van helyezve. Ez utóbbi kissé görbítve van és az (e) fúrófej vezetésére szolgál, mely az (e') toldatok útján a (b) orsó (b') vezető hasítékába nyúlik be. Egy a fúrófejben nem forgatható, azonban bizo­nyos határok között eltolhatóan ágyazott (f) tolócsavaranya a (g) csavarmentes orsón van alkalmazva, mely az üreges (b) vezető orsóban van ágyazva. Ha a (g) csavarorsó megtartatik vagy a (b) vezető orsóhoz képest eltérő sebességgel forgattatik, ezáltal az (f) fúrófej a vezető orsó mentén hosszirány­ban eltolódik és minthogy az utóbbi gör­bítve van, a henger, miként ez a rajzon is látható, hordóalakúan furatik ki. A kifuratás tetszőleges berendezés vagy eljárás segélyével történhetik. A találmány egyszerűen ható hengerekre és olyanokra is kiterjed, melyek fordított hordóalakúan vannak kifúrva, mely eset pl. akkor követ­kezik be, midőn két dugattyú működik egy hengerben, mikor is a gőzbeáramlás a közé­pen és a gőzkiáramlás a végeken követ­keznék be. A hengernek ezen új kiképezése által annak pontos hengeralakja az üzemközben

Next

/
Thumbnails
Contents