59610. lajstromszámú szabadalom • Nyomólevegővezérlő berendezés pulzométerek, nyomóedények és mindennemű folyadékok emelésére való más készülékek számára

Megjelent 1913. évi május hó 28-án. MAGY. gH. KIR. SZABADALMI fjjff 1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59610. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Nyomólevegővezérlő berendezés pulzométerek, nyomóedények és mindennemű folyadékok emelésére való más készülékek számára. BERNING JOHANN FORRASZTÓMESTER DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1912 február hó 6-ika. ' A találmány tárgya nyomólevegővezérlő­berendezés pulzométerek, nyomóedények és mindennemű folyadékok, különösen savak, lú­gok és effélék emelésére való más készülékek számára. Ez a vezérlőberendezés abban áll, hogy a folyadék készlettartálya és annak fogyasztási helye közé iktatott nyomó­•edényben tartalmazott levegő az emelendő folyadék hozzááramlása által komprimál­tatik és ez a komprimált levegő arra hasz­náltatik, hogy a nyomóközegnek (sűrített levegő vagy etféle) a nyomóedényhez és a benne tartalmazott folyadékhoz való áram­lása szabályoztassék. Az eddig használatos pulzométereknél és nyomóedényeknél a nyomólevegőnek az il­lető folyadék emelése czéljából való hozzá­lépése legtöbbször azáltal szabályoztatott, hogy a folyadékba merülő úszó emeltetett vagy sülyesztetett. Ezt a mozgást egy hosszú rúd egy bonyolult szerkezetre vitte -át, mely a nyomólevegőnek a nyomóedénybe való lépését szabályozta. Ezen ismert berendezések főhátrányai a következők voltak: Nagy szerkezeti magasság, bonyolult ve­zérlő szerkezet, a mozgó részek gyors ko­pása, különösen sav emelésénél és ennek következtében nagy javítási költségek. Mindezen hátrányok a találmány tár­gyánál glesnek, mert a rendkívül egyszerű vezérlőberendezés az emelendő folyadékkal egyáltalában nem érintkezik, hanem bármely tetszőleges helyen rendezhető el. Nyomó­edény gyanánt bármely tetszőleges edény alkalmazható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező nyomólevegővezérlőberendezés egy foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábra a folyadékemelőszerkezet sémája a nyomólevegővezérlőberendezéssel, a 2. ábra a tulajdonképeni vezérlőberen­dezés hosszmetszete és a 3. ábra a 2. ábra A—A vonala szerint vett keresztmetszet. Az emelendő folyadék (sav) a maga­sabban fekvő (a) készlettartályból a (b) visszacsapószelepen át a (c) nyomóedénybe ömlik. A folyadék fölemelkedése által a (c) edényben tartalmazott levegő kompri­máltatik. Ha a nyomóedény csaknem meg­telt, a levegő annyira komprimálva van, hogy a (d) összekötőcső útján az (a) tartály és a fogyasztási hely közé iktatott (i) ve­zérlőszelepet működtetni képes, ami által a kompresszorból vagy légüstből az (e) ve­zetéken át hozzávezetett nyomólevegő a

Next

/
Thumbnails
Contents