59599. lajstromszámú szabadalom • Eljárás automobliabroncsok gummi futópalástjai előállítására

Megjelent 1913. évi május hó 37-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 59599. szára. XX/a/8. OSZTÁLY­Eljárás automobilabroncsok gumi futópalástjai előállítására SALZMANN & COMP. CÉG KASSELBEN. A bejelentés napja 1911 november hó 23-ika. Az automobilok pneumatikus abroncsai­nak sokféle előnyük mellett az a hátrá­nyuk, hogy a palást szövetbetétjei meg­repednek. Ennek a hátránynak az az oka, hogy a szövetbetét lánc- és vetülékfonalai menet közben egymáson súrlódnak és egy­mást végül is elvágják. Ezért oly szövetet kell létesíteni, mely­nek lánc- és vetülékfonalai a kész abroncs­ban nem keresztezik egymást, másrészt azonban szorosan szőtt betét alkalmazását kerülni nem lehet, mert ellenkező esetben nem sikerülne a nehéz szövet szabályszerű gumizása és a készítendő futópalást for­májába való beágyazása. Hogy már most oly automobilabroncso­kat, illetve ezekhez való futópalástokat állíthassunk elő, melyeknél a készabroncs­ban, illetve palástban egymást keresztező lánc- és vetülékfonalak, .illetve egymást ugyanabban a gumirétegben keresztező fo­nalak, melyek egymáson súrlódva, egymást elmetszhetnék, nincsenek, a találmány sze­rint az abroncs készítésére oly szövetbe­téteket használunk, melyek lánc- és vetü­lékfonalai különböző anyagokból állanak úgy, hogy az egyik fonálrendszer (lánc, vagy vetülék) a vulkánozásnál elpusztul­jon, a másik fonálrendszer (vetülék vagy ellenben sértetlen maradjon. Ez az j utóbb jelzett fonálcsoport a vulkánozásnál j alkalmazott magas hőmérséklet és nagy I nyomás miatt elpusztul, az előbbeni ellen-J ben nem. í Minthogy a föntebb jelzett viszonyok | között állati eredetű rostok a jelzett fo­lyamatokat kitartó növényi eredetű rostok­tól eltérően elpusztulnak oly célból, hogy a szövésnél fölösleges nehézségeket elke­rüljünk, lánc gyanánt igen erős, számos egyes fonálból álló növényi rostokból ké­szült fonalakat, vetülék gyanánt pedig vé­konyabb, de mégis erős, állati eredetű fo­nalakat használunk. Az ekként előállított, szorosan és erősen szőtt szövetet ezután ugyanúgy gumizzuk, mint az eddig ismert szöveteket, átlós irányban csíkokra szele­teljük és formába ágyazzuk. Ezután a futópalástot ismert módon vul­kánozzuk, mely folyamat alatt az állati rostokból álló vetülékfonalak, melyek a vulkánozást ki nem bírják, teljesen szét­porlódnak, míg a növényi eredetű rostok­ból álló láncfonalak sértetlenek maradnak. Ennek következtében a kész abroncsban csakis vastag láncfonalak vannak, melye­ket vetülékfonalak többé el nem dörzsöl­hetnek és szét nem vághatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents