59598. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű explóziós szivattyú

__ Megjelent 1918. évi május hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIB. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59598. szám. XXI/C. OSZTÁLY. Kétütemű exploziós szivattyú. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 20-ika. Elsőbbsége 1910 junius hó 20-ika. Ismeretes már olyan szivattyú, melynél valamely gáz. explosiónyomása egy kamrá­ban közvetlenül hat valamely folyadékra és ezt, pl. nyomószelepeken át, nyomóveze­tékbe szállítja. Ezzel egyidejűleg a folya­dék egy légüstben, mely a szivattyún belül, még a nyomószelepek előtt foglal helyet, levegőt szorít össze. A tovalengő vízoszlop eleven ereje következtében keletkező vá­kuum azután újabb folyadékot szív a szi­vattyúba. A meggyújtott gázok expansiójának be­fejeztével a folyadékoszlop többször az elégetőkamrába csap vissza és abból ismét ki. Az ezen ide-odalengéseket előidéző erőt részben a légüstben és a visszaleügésnél az elégetőkamrában keletkező légpárnák kitágulása, részben pedig a folyadékoszlop súlya létesíti. E lengéseket arra használjuk föl, hogy — úgy, mint a közönséges gáz­gépnél — teljes négyütemű munkafolyama­tot hozzunk létre, mely friss gázkeverék beszívásából, kompressióból, gyújtás- és expansióból és az elégett gázok kitolásá­ból áll. Minthogy ama sebesség, mellyel e négy löket végbemegy, egyedül azon egy explo­siótól függ, mely egy négyütemű munka­folyamat alatt bekövetkezik, a löket időtar­| tama aránylag nagy lesz, Azonkívül a négy-I ütemű munkafolyamat egyik szakasza a | a beszívás is az elégetőkamrában lévő lég­párna kitágulása után lényegileg csak az elégetőkamrában önsúlya folytán sülyedő víz segélyével történik, tehát aránylag csak lassan mehet végbe. A nagy löketidőtartam következménye az, hogy bizonyos kívánt munkateljesítmény elérésére nagy vízmennyiségeket kell a szivattyúban használni, melyek a szivattyú méreteinek jelentékeny növelésére vezet­nek. E hátrányokat a jelen találmány értel­mében azáltal küszöböljük ki, hogy kise­gítő berendezésekkel dolgozunk, melyek az elégett gáz kiszívásának ós az új gázke­verék beszívásának munkáját teljesítik. A mellékelt rajzon a találmány tárgya vázlatosan van bemutatva. Az ábrákon (1) az elégetőkamrát, (2) a légpárna létesítésére szolgáló, a nyomósze­lepek előtt elrendezett légüstöt, (3) az ösz­szekötöcsövet, (4) a gázt be- és (5) a gázt kivezető szelepet, (6) a folyadék szívószele­peit, (7) a folyadék nyomószelepeit és (8) a szívó légüstöt jelöli, mely utóbbiban egy (9) vezetékhez csatlakozó légszivattyú se­gélyével vákuumot idézhetünk elő.

Next

/
Thumbnails
Contents