59562. lajstromszámú szabadalom • Súrlódó kötés mótoros járművekhez

Megjelent 1913. évi május hé 87-én. MAGY. SZABADALMI K1R HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59562. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Súrlódó kötés mótoros járművekhez. H. BÜSSING CÉG BRAUNSCHWEIGBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 27-ike. Az eddig ismeretes súrlódókötéseknek, i melyeknél a lendítőkerék (hajtótengely) Cardanus-féle csukló közbeiktatása mellett kapcsolódott az úgynevezett áttevésszek­rénnyel az a közös hátrányuk, hogy a kötés egymáson súrlódó részeinél szükségessé váló munkák az egész hajtómű leszerelését kö­vetelik meg, mert a belső súrlódókúp, me­lyet a lendítőkerék és az erre fölcsavarolt külső súrlódókúp tokszerűen zár magába, hosszú üreges tengelyével a hajtótengely megnyújtását körülveszi. A súrlódókötés leszerelése tehát csakis akkor végezhető, mikor a lendítőkerék vagy az áttevésszek­rény tengelyét meglehetősen hosszú úton eltoltuk. További hátrány az, hogy ennél a leszerelésnél a két súrlódó kúpot egymásra szorító erős rúgó feszültségét meg kell szüntetni úgy, hogy a rúgó újból való meg­feszítése csak nagy erőkifejtéssel lehetsé­ges, tehát úgy a leszerelés, mint főleg az újból való fölszerelés az országúton nagy nehézségekbe ütközik. Találmányunk tárgya olyan súrlódókötés, melynél ezek a hátrányok föl nem lépnek és mely ennek dacára megbízhatóan dolgo­zik. Találmányunk értelmében, a tömör (belső) súrlódókúp egészen az áttevésszek­rényig érő és ezzel Cardanus-féle csukló segélyével vagy más módon csuklósan ka i. csolt tömör tengellyel van összekötve, mely a lendítőkeréken karimaszerűen fölcsavarolt üreges (külső) súrlódókúp egy agyfuratába van ágyazva és a külső súrlódókúpra tá­maszkodó kapcsolórúgó ellendarabja gyanánt szolgál. Az ekként szerkesztett kötés magá­ban zárt szerkezet, mely az üreges kúpnak a lendítőkerékről való lecsavarása után az áttevésszekrény vagy a lendítőkerék tenge­lyének minden eltolása nélkül oldalt ki­emelhető, minek következtében a belső súrlódókúp hozzáférhetővé válik. A kapesoló­rúgó feszültsége ezenközben aem növeke­dik és nem csökken, mert két ellendarab­ját vele együtt távolítjuk el anélkül, hogy azok egymással szemben eltolódnának. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja tengelyirányú hossz­metszetben látható. Az (a) lendítőkeréken a külső (b) súrlódókúp van karimaszerűen fölcsavarolva, melynek (c) agyán a (d) futó­persely van kiképezve. Ez a futópersely rövid (e) tömör tengelyt zár körül, mely egyik végén fix módon a belső (f) súrlódó­kúppal, másik végén pedig egy (g) Cardanus­féle csukló segélyével a nem ábrázolt át­tevésszekrénnyel van összekötve. Ezen az (e) tengelyen, vagy mint megrajzoltuk, a

Next

/
Thumbnails
Contents