59552. lajstromszámú szabadalom • Légi járművek kosarainak fölfüggesztésére

Megjelent 1913. évi május hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59552. szám. V/h. OSZTÁLY­Légi járművek kosarainak fölfüggesztése. LUFT-VERKEHRS-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG CHARLOTTENBUBGBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 12-ike. Elsőbbsége 1910 november 8-ika. Jelen találmány tárgya mindenféle légi járművek, különösen pedig lég-hajók kosa­rainak (gondoláinak) fölfüggesztése. Eddig a kosarak a léggömb vagy légi jármű tes­teitek hosszközéptengelye alatt voltak föl­függesztve ügy, hogy a kosár súlypont­ján át vezetett függélyes (sík a gömböt átmérő irányában szedte át. Jelen találmány tárgyát képező fölfüg­gesztés lényege abban áll, hogy a kosa­rak a tartótestek alatt érintő irányában függnek, pl. olyképen, hogy a kosarat tartó kötél a tartótesthez érintőlegesen csatla­kozik úgy, hogy a kosárnak súlypontján át vezetett függélyes sík a tar tó testet tan­genciálisan érinti. Ennek a fölfüggesztésnek az eddigiekkel szemben a léghajónak rendeltetéséhez ké­pest sok az előnye. így első sorban a ko­sárnak tangenciális alkalmazása következ­tében a légtér a léghajóval a kosárról köz­vetlenül megfigyelhető úgy, hogy például háború esetén a fölülről közeledő ellensé­ges léghajót is észrevehetjük, !ami az ed­dig szokásos kosárfüggesztéseknél nem tör­ténhetett meg. Ha a léghajót fényjelek, pl. reklámoknak leadására használjuk, úgy je­len új fölfüggesztésnek az eddigivel szem­ben az az előnye, hogy a léggömb .köpe­nyére, vagy az azon alkalmazott ernyőkre vetített képek és szavak kevésbbé torzul­nak el. A jelen találmány szerint fölfüg­gesztett gondolákat egyszersmind az ed­digi főgondolákkal együtt minit mellék­gondolákat is alkalmazhatjuk:, aminek az az előnye, hogy a mellékgondolákbaai na­gyon érzékeny készülékek, vagy tűzveszé­lyes és robbanó anyag-ok helyezhetők el, melyek ilyképen a motortól és !a főgondo­lában lévő utasoktól' el vannak különítve. A rajzban föltüntetett példák ép eni ki­viteli alaknál két oldalsó kosár s egy kö­zépső van együttesen alkalmazva, és pe­dig egy oly léghajónál, mely fényjelek le­adására szolgál. Az 1. ábra ennek a léghajónak elölnézete, a 2. ábra pedig oldalnézete, végül a 3. ábra 'a kosarak egymással való ösz­szeköttetésének egy másik kiviteli alak­ját tünteti föl elölnézetben. Az (1) tartótesten a (2) főkosár a szo­kásos módon vau fölfüggesztve, míg ellenben az oldalsó (3) gondolák a leírt módon érintő irányában lógnak le. A (3) kosarak mint mel­lékkosarak szolgálnak, melyekben csakis a (4) vetítőkészülékeket helyezzük el úgy, hogy tehát a (3) kosarakban utasok nem foglalnak helyet, mivel a vetítőkészüléke-

Next

/
Thumbnails
Contents