59505. lajstromszámú szabadalom • Heti előjegyzési naptár

_ Megjelent 1913. évi május hó 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59505. szám. IXa/b. OSZTÁLY­Heti előjegyzési naptár. FRANT1SEK DOSTÁL KÖNYVKÖTŐ KLADNÓBAN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 21-ike. Elsőbbsége 1910 január hó 22-ike. Jelen találmány tárgya heti előjegyzési naptár, melynél az év minden napja, elő­jegyzések céljából, igen gyorsan föllapoz­ható. Ezen célból az egyes heteknek meg­felelő lapok, olykép fekszenek egymáson, hogy az egyes lapok azonosan hajlított szé­lei mellett fekvő napi keletek, egymás mellett láthatók. Nem szükséges tehát a napokat jelző lapokat, lépcsőszerűen vágni ki a hónap összes napjainak láthatóvá tételére, miként ezt az eddig ismert hasonló naptároknál tenni kellett; ezen berendezésnek követ­kezménye, hogy a naptár sokkal egyszerűb­ben állítható elő és hogy előállítási ára is sokkal olcsóbb. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja. 1. ábra az előjegyzési naptárnak első lap­ját, mely egyszersmind a január hónap első napja, 2. ábra január hónap utolsó előtti lapját mutatja. Ezen előjegyzési naptárnak, az egész év minden hete számára külön lapja van, mely vízszintes vonalak által ismert módon, hét vízszintes sávra oszlik föl. Ezen sávok mind­egyike úgy a jobb- valamint a bal végen a megfelelő napi keletet hordja; az elren­dezés amellett olyan, hogy a jobbszélen lévő napi keletek, az egész hónapra kiter­jedőleg láthatók, míg a sávok balszélén lévő napi keletek, csakis azon hétre vonatkozó­lag láthatók, melyre az illető lap vonatko­zik. Ezen célból egy és ugyanazon hétnek napi keletjei, a lap jobbszélén egymás alatt vannak elrendezve olykép, hogy a következő hét hasonló függélyes keletsora, az előző hét keletsorától jobbra esik. Mindegyik hó­nap utolsó heti lapjának alsó szélén, az illető hónap jelzését hordó lepentyű van, melynek szélessége a teljes lap szélességé­nek x /1 2 része. Az első hónap a balsarok­ban kezdődik, s ehhez csatlakozik a máso­dik, harmadik stb. hónap olykép, hogy az összes különböző hónapokat föltüntető le­pentyűk láthatók maradnak. Bármely lepen­tyűnek fölemelése által, az összes előző hó­napok heti lapjai fölemelhetők, illetve átfor­gathatok, miáltal a következő hónap kelet­jei áttekinthető elrendezésben tűnnek elő. 1. ábrán az 1910. év január havának első heti lapja látható, melynek csakis egyetlen egynapja van; ezen hétnek a hetedik napja a szombat (1-je.). Ezen szombat (1-je) mely egyszersmind újév is, úgy a bal-, mint a jobbszélen is föl van tüntetve. Jobboldalt a második függélyes sorban a második hét­nek keletjei vannak föltüntetve, a melyek

Next

/
Thumbnails
Contents