59504. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses osztályozó

_ Megjelent 1913. évi május hó 19-én. IVÍAGY. KIR. SZABADALMI ]||s|^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59504. szám. Vll/f. OSZTÁLY. Elektromágneses osztályozó. ELEKTRO-MAGNETISCHE GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG MAJNA/" FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 29-ike. Elsőbbsége 1911 május hó 4-ike. A találmány tárgya elektromágneses osztályozó, vízben iszapolt érc különvá­lasztására és abban áll, hogy az elválasz­tás szilárdan álló indukciós wsten megy végbe, amelynek választó fölülete zárt gyűrűt alkot és amelyhez egy többsarkú forgó mágnesrendszer tartozik, k mág­nesrendszernek a gyűrűn belül és afölött való forgásia folytán annak fölülötén a mágneses vonzás maximuma és minimuma jön létre, míg egyidejűleg az elválasztandó érc csatornák .segélyével, amelyek & for­gásban részt. vesznek, az indukciós testre át vitetik. A mellékelt rajzon a találmánynak egy foganatosíts si alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán -függélyes metszetben, a 2. ábráá pedig fölülnézetben. A szilárdan álló (J) táplálótölcséren át az osztályozandó érc az (L) forgó gyűrűs tölcsérbe jut, amelytől az CM) kifolyási toldatok 'a forgó (A) bevezetőcsatornákba vezetnek. Ezek a csatornák 'a négysarkú forgó (B) mágnesre-r.dszer fölött feküsz­nek és az anyag a csatornákból a tölcsér­alakú belső fölüleítsl bíró, szilárdan;. álló (D) indukciós gyűrűbe hull. A (D) induk­ciós gyűrű a mágneses kisugárzás erősí­tése céljából ismert módon sugárirányú hornyokkal van ellátva. Az (A) csatornákból a (D) indukciós gyűrűk fölé hulló anyag a (B) mágnessark alatt akképen választatok el, hogy a nem­mágneses anyag leszalad, a mágneses anyag pedig a gyűrűn tagadva marad. Egynegyed fordulat befejezése után a ^D) gyűrű egész kerületén érintkezésbe jutott a bevezető­csatornákkal ís mágneses anyaggal van befödve. Ettől az anyagtól már most az­által szabadul meg, hogy egy sorosat (H) öblítő fúvóka, amely a mágnesrendszerrel együtt forog, a mágneses anyagot azon ;a ponton lefecskendezi, ahol éppen a mág­neses vonzás minimuma van. Avégből, hogy a leöblített mágneses anyag ne jusson ugyanabba <a köralakú gyűjtőcsatornába, amelybe a fölöntésnél lefolyó nemmágneses anyag jut, a forgó mágnesrendszeren kúpköpenyalakú (E) bá­dogtányér van alkalmazva, amely a sar­koknál kivágásokkal van ellátva. Az egyik kivágáson a nemmágneseá anyag keresztül eshet és a (K) gyűjtőcsatornába jut. A lefecskendezett mágneses anyag a második kivágáson át az (F) gyűjtőcsatornába jut.

Next

/
Thumbnails
Contents