59492. lajstromszámú szabadalom • Berendezés üveghúzógépeken a húzási sebesség vagy a léghozzávezetés szabályozására

Meglelent 1913. évi május hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59492. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Berendezés üveghúzókészülékeken a húzási sebesség vagy a léghozzávezetés szabályozására. PILKINGTON WILLIAM WINDLE ÜVEGGYÁROS PRESCOTBAN. A bejelentés napja 1912 junius hó 14-ike. Jelen találmány hengerüvegnek és tábla­üvegnek húzására szolgáló készülékek kü­lönleges berendezésére vonatkozik. Ismeretes, hogy hengerüveg húzásánál a húzási folyamat közben a húzási sebesség a kezdettől egészen a befejezésig változ­tathatóvá tétetik, amennyiben a húzási se­besség a húzási folyamat kezdeténél és be­fejezésénél a henger végeinek különleges alakjához képest választatik és amennyiben a henger főtestének nyújtásánál a sebesség­fokozatosan növeltetik, oly célból, hogy az üvegnek az üvegtégelyben való fokozatos lehűlése kiegyenlíttessék. Egyidejűleg és ugyanezen okokból a hengerhez a kezdet­től egészen a befejezésig hozzávezetett le­vegő mennyisége is változtattatik. A húzási sebesség ezen változtatásait és a megfelelően változtatható léghozzáveze­tést rendszerint önműködő berendezések szabályozzák, melyek egy föltekercselőberen­dezéssel kapcsolatban működnek, mely ál­landó sebességgel fut, mimellett az említett önműködő berendezések egy állandó nyo­más alatt álló légtáplálóforrással működnek össze és a munkafolyamat kezdetén -és be­fejezésénél létesített változtatások esetleg az önműködő szabályozás helyett kéziszabá­lyozással létesíthetők. A húzási sebesség változtatására szol­gáló közönséges önműködő berendezés egy kúpos váltóhajtásból vagy egy kúpos dob­ból áll, mely a főtekercselőberendezésen alkalmaztatik. A léghozzávezetés változtat­ható szabályozását létesítő közönséges ön­működő berendezés egy a légbefúvóveze­tékben elhelyezett szelepből, vagy egy a vezetékben alkalmazott átbocsátóelemből áll, mely a föltekercselőberendezésről köz­vetlenül, vagy hajtó- és csuklószerkezet által közvetve befolyásoltatik. Egy ily készüléknél az egész folyamat húzási sebessége a föltekercseiőberendezés sebességének változtatása által változtat­ható és a léghozzávezetés mértéke az egész folyamat alatt az állandó légnyomás vál­toztatása által, vagy a szelepnek vagy az utóbbit befolyásoló állítóműnek beállítása által változtatható ugyan, azonban ezen segédeszközökkel lehetetlen, a változtatás fokát meghatározó mechanikus berendezés változtatása nélkül, mindegyik tényező ér­tékeinek viszonyát két húzási folyamat kö­zött változtatni, vagy mint az alábbiakban

Next

/
Thumbnails
Contents