59430. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőzgépek nyomáskiegyenlítő csatornájában a zárószervek önműködő beállítására, főleg lokomotívoknál

Megjelent 1913. évi május hő 10-én. ( MAGY. KIR. SZABADALMI TflB f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59480. szám. V/o. OSZTÁLY. Berendezés gőzgépek nyomáskiegyenlítő csatornájában a zárószervnek önműködő beállítására, főkép hengertolattyús vezérléssel mfiködő lokomotivoknál. LOKOMOTIVFABRIK KRAUSS & COMP. AKTIENGESELLSCHAFT CÉG MÜNCHENBEN. Bejelentésének napja 1911 augusztus hó 28-ika. Elsőbbsége 1911 február hó 17-ike. A lokomotivoknál mindinkább használa­tos hengertolattyús vezérlésnek! tudvalevő­leg több hátránya van, amelyek elhárítá­sára külön berendezések szolgálnak; ily hátrányok a gőzhengereknek a bezárt víz által való veszélyeztetése, amely víz a kompresszió periódusának végén nem tá­vozhat el és lejtős pályákon gőz nélkül való haladáskor az erősen fékező hatás, amelyet a gőzhengerek légszívó hatása okoz. E hátrányok a korábban használatos sík tolattyúknál egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben fordultak eíő, mert |a gőzelosztó szervek fészkükről kissé meg­emelődhettek és ezáltall átömlő nyílások keletkeztek. A hengertolattyúk imént elsőnek emlí­tett hátrányának elhárítására a gőzhenge­ren biztosító szelepeket alkalmaztak, míg a másik hátrány elhárítása eddigelé a to­lattyúszekrényeken levegőbebocsátó szele­pek alkalmazásával történt, amelyek ben­nök vákuumnak keletkezését megakadá­lyozzák; ugyané célból ma előszeretettel nyomáskiegyenlítő csatornákat vagy oly, elég bő keringési csatornákat alkalmaznak, amelyek a két hengervéget egymással köz­vetlenül összekötik; e csatornáknak gőzzel való járásnál persze megfelélő elzáró szerv­vel zárhatóknak kell lenniök. Ily zárószerv gyanánt rendszerint egy csap szolgál, amelyet vagy kézzel vagy ú. n. automatákkal, vagy pedig ismert Sferomótorokkal működtethetünk. A jelen találmány szerint erre az elzá­rásra egy önműködő elzáró szerv szolgál, amelynek működési módja a sík tolattyúk működéséhez hasonló és amely mindkét fönti hátrányt megszünteti. A találmánybeli berendezés lényege, hogy a célszerűen mindkét oldalán megterhelt szelep gyanánt kiképezett záró szervet, fö­lül az (F) gőzvezetékben uralkodó nyomás­sal egészen, másik alsó oldalán pedig a nyomáskiegyenlítő csatornában uralkodó nyomást parciálisan terheljük meg úgy, hogy ez a szelep a káros víz által okozott ütések által vagy gőz nélküli haladáskor nyittatik. A csatolt rajzban a berendezés egy kivi­teli példája van bemutatva, amelynél az önműködő elzáró szerv egy egyszerű (C) tányérszelepből áll. A keringési csatorna-

Next

/
Thumbnails
Contents