59414. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kaucsuk előállítására

Megjelent 1913. évi május hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KiR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 59414. szám. XI/b. OSZTÁLY. Eljárás kaucsuk előállítására. REYNAUD GEORGES MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1911 december hó 15-ike. A találmány tárgya oly eljárás, mely |a kaucsuknak ipari előállítását igen gazda­ságos föltételek mellett teszi lehetővé. Ez az eljárás lényegileg a klórnak (vagy vegyületeinek vagy származékainak) és a víznek előzetesen célszerűen nem vulkani­zált kaucsukmasszában eloszlatott terpen­tinolajra gyakorolt hatásán alapszik. Jelen eljárást- másrészt egy vizet mohón abszorbeáló anyagnak a terpentinolajjal impregnált kaucsukmasszához való keve­rése jellemzi, mely abszorbeáló anyag a ható folyadéknak a masszában eloszlatott állapotban lévő terpentmolajrészecskékkel való benső érintkezést elősegíteni van hi­vatva; a klór is a vizet mohón abszor­beáló anyag alkatrészeinek egyike lehet (abban az esetben például, amikor az mész­klorid alakjában van jelen) és vagy előze­tesen vagy pedig utólagosan adható hozzá. Az eljárás a következő módon valósít­ható meg iparilag: Egy t-erpentmolajat tartalmazó edénybe célszerűen nem vulkanizált kaucsukot he­lyezünk; az 'arányok például: egy rész kau­csuk és egy vagy két rész terpentinolaj; ezek az arányok azonban a termelni kívánt termék természete szerint változtathatók. Az eljárás kezdetekor vagy természetes kaucsukot vagy tetszőleges eljárással ké­szített kaucsukot használunk, későbben pe­dig rendesen a jelen eljárással nyert kau­csuk alkalmaztatik. A kaucsukot és a terpentinolajat hide­gen összegyúrjuk, míg a kaucsuk az egész terpentmoiajat abszorbeálta. Mihelyt a kaucsuk az egész terpentin­olajmennyiséget abszorbeálta, a masszához gyúrás útján nagy mértékbein változtat­ható iarányban mohón vizet abszorbeáló klórtartalmú anyagot, pl. klórmeszet ke­verünk. Az abszorbeáló anyag és a terpentin­olajjal impregnált kaucsukmassza benső keverékének előállítása céljából ez a massza nyújtásnak vettetik alá oly for­mán, hogy azt a nyújtóhengereken való áthaladás közben abszorbeáló anyaggal telehintjük és. a behintett masszát ezeken a hengereken többször átbocsátjuk, míg teljesen homogén keveréket kapunk. Az ily módon kapott lapot azután hideg vízzel kezeljük; a víznek az, anyag belse­jébe való hatolását és az anyagban tar­talmazott- összes alkatrészekkeli való benső érintkezést megkönnyítendő, a kapott kau­csukiap újból hengerekre vagy nyújtóké-

Next

/
Thumbnails
Contents