59362. lajstromszámú szabadalom • Egyköteles markolóval ellátott emelőszerkezet

Megjelent 1913, évi április hő 3Q-án. MAGY. gJW KIH. SZABADALMI 10®' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59362. szám. V/f OSZTÁLY. Egy köteles markolóval ellátott emelőszerkezet. BRÜLL KÁLMÁN GÉPÉSZMÉRNÖK PESTSZENTLÓRINCZEN. Pótszabadalom az 54786. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 január hó 31-ike. Az 54786. számú törzsszabadalomban oly markolóval ellátott emelőszerkezet van vé­delem alá helyezve, melynél nemcsak az emelés és sülyesztés, hanem a markolónak zárása és nyitása is elektromosan szabá­lyoztatik. A jelen pótszabadalom tárgya már most az 54786. számú törzsszabadalom­ban védett markolóval ellátott emelőszerke­zetnek változata, mely változat folytán az egyköteles markolók számára válik alkal- 1 mássá. A kötéllel dolgozó markoló szerkezetek két csoportra oszthatók, úgymint: a két­köteles és az egyköteles szerkezetek cso­portjára. Ez utóbbiaknál hiányzik a tartó­kötél és csak a zárókötél van meg, ahol is a markoló nyitása és zárása azáltal van lehetővé téve, hogy a markoló lapátjaival csuklószerűen összekötött könyökemeltyű nem helytállóan van a markolónak alsó görgő rendszeréhez kapcsolva, hanem old­ható kötés segélyével. Ezen kötés oldását egy emeltyű végzi, melyet abban a pilla­natban, melyben a markolót nyitni akarjuk, fölfelé kell "mozgatni. Ezt az emeltyűt eddigelé vagy úgy mozgatták fölfelé, hogy a darukezelő azt külön kötél segítségével fölfelé rántotta, mely esetben a markoló a kezelőhöz képest helyzetét nem változtatta (pld. portálra szerelt forgó darunál és kezelő­kassal ellátott futó macskánál), vagy pedig úgy, hogy egy, a markolót sülyesztése köz­ben visszatartó, illetve relatív fölemelő helytálló ütközőt rendeztek el. Ez utóbbi eset, mely oly markoló készülékeknél szük­séges, melyeknél a markoló helyzetét a kezelőhöz képest változtatja, azzal a hát-I ránnyal bír, hogy a markoló csakis a macBka pályájának! bizonyos pontján és ott, is csak bizonyos magasságban üríthető ki. Ezt a hátrányt ugyan több ütköző elren­dezése által is lehetett volna kiküszöbölni, de ez az elrendezés viszont technikailag jár nagy akadályokkal. Ezzel szemben a jelen találmány az egyköteles markolónak oly elektromos manövrirozását célozza, melynél a markoló a pálya bármely pontjában, vagy bármely magasságában önműködően kiürít­hető. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképpeni foganatosítási alakját tün­teti föl, az 1. ábra a szerkezet oldalnézete, a 2..ábra alaprajza, a 3—5. ábrák a fékmotor három különböző helyzetét láttatják, a

Next

/
Thumbnails
Contents