59297. lajstromszámú szabadalom • Eljárás higanynak érceiből való kilúgozására

"kV Megjelent 1»13. évi április hó 25-én.g£5 f|f j * v' ^Wi MAGY. K1R. V& & 'j SZABADALMI SEBBT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59297. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás higanynak érceiből való kilúgozására. DR SZILÁRD BÉLA VEGYÉSZ BUDAPESTEN, JELENLEG PÁRISBAN. A. bejelentés napja 1910 junius hó 18-ika. Higanynak érceiből való kilúgozását eddig többféle módszerrel kísérelték meg, melyek azonban nem minden esetben bizo­nyultak gazdaságosnak. Az ezen találmány tárgyát tevő eljárás az eddigiektől úgy olcsó­ságában mint gyorsaságában főleg pedig ab­ban különbözik, hogy a kilúgozó szerek nagy részben a hely színén állíthatók elő. Lehetővé teszi továbbá a higanyban szegény ércek föl­dolgozásának a higanyban gazdag ércek ma használatos földolgozásával való kombiná­lását, amennyiben egyrészt utóbbinak mel­léktermékeit kilúgozó szerül használhatjuk föl, másrészt pedig az azon ércekben eset­leg még visszamaradt higanyt kivon­hatjuk. Az eljárás lényege abban áll, hogy a kö­zönséges égetett meszet (kálciumoxidot) a higanyérccel és durva közönséges kénnel megfelelő arányban keverve körülbelül mo­gyoró nagyságú darabkákra törjük, majd keverő malomban közönséges, alacsony, vagy magasabb hőmérsék mellett víz hozzáadása mellett keverjük. A keveröma­lom egyrészt porrá őrli a darabkákat, más­részt ezzel egyidejűleg egymássalpárhuzamo­san két reakciót segít elő. Először is a kálcium­oxid a ként föloldja, szulfidok és poliszulfidok keletkeznek; másodszor pedig ezek aszulfi­l dok az ércekben lévő higanyszulfidot old­ják föl kettős só alakjában. Tapasztalásom szerint megfelelő hőmérséken a poliszulfidok keletkezésük pillanatában (status nascens) esetleg tízszerte gyorsabban oldják föl a higanyszulfidot, mint egyébként. Különösen nehezen oldható higanyércek esetén a ke­verőmalomban foglalt keverékhez még nyers konyhasót, vagy főként nyers nátriumkar­bonátot adhatunk, mikor is az oldás még gyorsabban megy végbe. Az oldás befejezte után a folyadékot lefejtjük és belőle akár előbb a kálciumsóknak klórnátrium jelenlé­tében meleg légárammal való eloxidálása után. akár enélkül a higanyt valamilyen eljárással kiválasztjuk. Szabad ként tartalmazó ércek földolgo­zása esetén a higanszulfid mellett a kén hozzáadása részben, vagy egészben mellőz­hető. Oly üzemeknél, melyek az érceknek ma­gas hőmérséklettel való földolgozására van­nak berendezve és érceik kálciumkarbonát­ban gazdagok, illetve a gyártást kálcium­sók, vagy egyéb alkáli földfém-sók hozzá­adásával eszközlik, a higany magas hőmér­séknél való elpárólogtatása után vissza­maradó termék mint égetett mész (kálcium­oxid) fölhasználható. Ez annál is inkább

Next

/
Thumbnails
Contents