59246. lajstromszámú szabadalom • Cipzár

_ Megjelent 1913, évi április hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59246. szám. I/b. OSZTÁLY. Cipőzár. GEMBICZKY JÓZSEF CIPÉSZMESTER RIMAKOKOVÁN ÉS ERDŐS SÁNDOR CIPŐGYÁROS SELMECZBÁNYÁN. A bejelentés napja 1912 julius hó 8-ika. A jelenlegi gombos cipőknek több rend­beli hátránya van. Ki- és begombolásuk fá­radtságos és hosszadalmas, azon feszültség, mellyel a lábat megfogják nem szabályoz­ható, végül a legombolt cipőrész széle, többszöri használat után össze-vissza gör­bül és elcsúful. Jelen találmány kiküszöböli az összes fönti hátrányokat és megtartva a gombos cipők csinos külalakját, teljes mértékben helyettesíti a fűzős cipőket. Lényege, hogy az összeerősítendő cipő­fölsőrészek együttműködő fölületeiken, fü­lekkel vannak ellátva olykép, hogy a cipő­fölsőrészek egymásrafektetésekor, az összes fülek csaknem közös egyenes vonalba es­nek, azonkívül pedig két-két együttműködő fül, szorosan egymás mellé illeszkedik, mi­által a két cipőfölsőrész szorosan fekszik egymáson. Az összes füleken egyetlen zsi­nór halad át, melynek meghúzása által, a cipő a lábon rögzíthető. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja. 1. ábra ilyfajta cipőnek oldalnézetét, félig nyitott állapotban, 2. ábra részleges metszetet, 1. ábra 2—2 vonala szerint, 3. ábra metszetet, 2. ábra 3—3 vonala szerint, 1 4. ábra végül 2. ábrához hasonló met­szetet, változtatott kiviteli alak mellett tün­tet föl. A találmány szerint az összekötendő (b, c) cipőfölsőrészek füleket hordanak, még pedig az első (c) részen kívül vannak az (e) fülek, a fölső (b) résznek pedig, mely a (c) részt átlapolja, belső oldalán vannak az (e) fülek. Az összes fülek egyetlen egyenes vonalba esnek és rajtuk egyetlen (f) zsi­nór halad át, melynek alsó vége magához a cipőbőrhöz, vagy pedig a legalsó fülhöz van tetszőleges módon megerősítve. A találmány működése és használati módja a mondottak alapján világos. A cipőt az 1. ábrán föltüntetett nyitott helyzetében fölhúzzuk, azután pedig az (f) zsinórt sza­bad végénél fogva meghúzzuk, miáltal a (b) rész a (c) részhez hozzásimul. Az (f) zsinór szabad végét azután tetszőlegesen rögzítjük. Az (f) zsinórnak többé-kevésbbé való megfeszítése által, szabályozhatjuk a cipő feszességét, és ezáltal a cipőbőr ké­sőbbi tágulását is kiegyenlíthetjük. 4. ábra egy más kiviteli alakot mutat, melynél a (d, e) füleket rugalmas (d, e)

Next

/
Thumbnails
Contents