59191. lajstromszámú szabadalom • Önműködő sorompó

Megjelent 1913. évi április hé 14-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59191. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Önműködő sorompó. WEICZNER BERNÁT KERESKEDŐ ÉS LACZAY LAJOS GÉPÉSZ CSORVÁSON. A. bejelentés napja 1911 december hó 16-ika. Jelen találmány tárgya önműködő so­rompó, mely,a vonat közeledtekor bizonyos beállítható távolságnyira a vonat előtt az útátjárót mindkét oldalon elzárja s a vonat elhaladtakor a sorompók ismét kinyílnak. A találmány lényege abban áll, hogy a mozdonynak egyik meghatározott oldalán rugalmas ütköző van alkalmazva, mely a sorompó előtt alkalmazott és azzal célsze­rűen drótkötél útján összeköttetésben lévő záróemeltyűt megüti és elfordítja, mire ez utóbbi a sorompót leereszti s a vonat el­haladtakor egy, a sorompó mögött lévő s hasonló módon működtetett nyitókar, mely a sorompóval, valamint az előbbi záróemeltyű karral kötélvezeték útján összeköttetésben áll, a sorompót ismét kinyitja. Ezen beren­dezés egyrészt a vasutak üzemköltségét te­temesen redukálja, amennyiben a csupán sorpompók kedvéért alkalmazott őrházak fölöslegessé válnak, másrészt a vonatelgá­zolásokból származó gyakori szerencsétlen­ségek lehetetlenné vannak téve. A mellékelt rajzban a találmány táfgya vázlatosan van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben. A (2) síneken a sorompó felé közeledő vonat mozdonyán lévő s a rajzban vázlato­san az (1) nyíllal jelölt rugalmas ütköző a (3) kötéldob tengelyére erősített (4) záró-' emeltyűkart megüti és elfordítja (1. ábrán pontozva), mire a (3) kötéldobon, valamint a (7) és (8) helytálló vezetőcsigákon ke­resztül a (10) csap körül (12) ellensúlyá­nak hatása alatt elforgó (11) sorompóhoz erősített (5) kötél a nyíl irányában a (3) dobra föltekercselődik és így a (11) so­rompó bezárul. Ugyanekkor a sorompó mö­gött elrendezett (3') kötéldob is elforog, amennyiben az (5) kötél a (11) sorompó (12) ellensúlyán alkalmazott megerősítési helyétől folytatólag a (3') dobig vonul és arra a (3) dobon lévő tekercseléssel ellen­kező irányban van fölhelyezve. A (3') dob­nak ezen elfordulásakor a tengelyére erő­sített (4') nyitókar a pontozott helyzetbe jut úgy, hogy a sorompót éppen elhaladó vonatnak ütközője a (4') nyitókart az el­fordítására legmegfelelőbb helyzetben ta­lálja. Az (5) köteleken a (6) feszítő ellencsa­varok vannak alkalmazva, melyekkel a kö­leket utánafeszíthetjük. A pályatest mindkét oldalán alkalmazott* sorompónak külön-külön van kötéldobja és megfelelő záró- és nyitó karja, mimellett a pályatest két oldalán lévő kötélszerkezetek

Next

/
Thumbnails
Contents