59178. lajstromszámú szabadalom • Trágyaszórógép

Megjelent 1913. évi április lió 10-én. MAGY. gfe. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59178. szám. X/a. OSZTÁLY. Trágyaszórógép. DEBRECZENI MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG DEBRECZENBEN. A bejelentés napja 1911 december hó 1-je. Jelen találmány trágyaszóró gépre vonat­kozik és célja berendezés létesítése, mely­nek segítségével a trágya, különösen pedig műtrágya adagolása egyszerű módon, pon­tosan és tetszőlegesen szabályozhatóan esz­közölhető. A találmány tárgyának foganatosítási alakja a mellékelt rajzon látható, melyen az 1. ábra a magvető szekrénnyel össze­kötött tárgyaszóró szekrény oldalnézetét mutatja az adagoló berendezés tengelyének forgatására való közlőművel és ezen tengely elreteszelő berendezésével, a 2. ábra a trágyaszóró szekrény falának az 1. ábra A—B vonala szerint vett met­szetét, a 3. ábra az adagoló berendezésnek rész­ben a vető- és trágyaszdró gép hossztenge­lyére merőleges hosszmetszetét, részben nézetét, a 4. ábra a 3. ábrához tartozó fölülnézetet a trágyaszekrény falainak metszetével, az 5. álíra a 3. ábra C—D vonala mentén való függőleges metszetet. A rajzon föltüntetett foganatosítási alak­nál a trágyaszóró a magvetővel egy gépben van egyesítve, azonban természetesen ön­állóan is szerkeszthető. 1) jelzi a vető- és trágyaszekrény oldal­falát, (2) a gép futókeréktengelyét, mely a vetőtengelyt és a trágyaszóró berendezés (3) tengelyét tetszőleges közlőmű pl. a (4, 5, 6) fogaskerekek útján forgatja. A (3) tengelynek különböző sebességekkel való forgatása céljából a (4, 5, 6) fogaskerekek más áttételű fogaskerekekkel kicserélhetők. A különböző áttételű fogaskerekek be- és kikapcsolására a (7) fogasív mentén lendít­hető (8) kézi emelő van alkalmazva. A (9) emelő segítségével a vetőtölcsérek és a csoroszlyák emelhetők vagy sülyeszthetők. A (10) trágyaszekrény fenekén a tetszőle­ges alakú (11) elosztó elemek vannak elren­dezve, melyek a trágyát az adagoló beren­dezés egyes részeibe terelik. Az eddig leírt berendezések részben ismeretesek és ezért a jelen találmány tárgyát nem képezik. A trágyaszekrény fenekén a (11) elosztó elemek alsó lapjára a (12) tokok vannak erősítve; ezek fölső része lefelé szűkűlő, fölül és' alul nyitott gula, melyet a (13) válaszfal két rekeszre oszt. A (12) tok alsó része hengeres és benne a (3) tengelyre erősített (14) csiga foroghat, melynek a tok egyik rekesz alatt levő egyik fele jobb­menetű, a másik rekesz alatt levő másik

Next

/
Thumbnails
Contents