59155. lajstromszámú szabadalom • Egyenáramú vastalanító szűrő többszöri szellőzéssel és szűréssel

Megjelent 1913. évi április hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59155. szám. IV/Í. OSZTÁLY. Egyenáramú vastalanító szűrő többszöri szellőzéssel és szűréssel. KANNENBERG ALBERT OKL. MÉRNÖK BERL1N-HALENSEEBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 8-ika. Ezen új berendezés rendeltetése az, hogy vastartalmú vizet vastartalmától, zárt áram­ban, lehetőleg kevés levegő és erő fölhasz­nálással, önműködően megszabadítson. Készülékem az eddig ismert berendezé­sektől a több szűrőelem alkalmazása, a víz-és levegővezetés és az önműködő levegő­eltávolítás módja által különbözik Működésére nézve pedig abban külön­bözik a többitől, hogy a vastartalmú víz annak következtében, hogy a víz és a levegő állandóan egyazon irányban áram­lanak és hogy az egyes szűrőelemekben hol fölfelé, hol lefelé való áramlással ke­resztül haladva, egymást váltakozva meg­előzik, többszörösen szellőztetik és meg­szüretik, továbbá hogy az elhasznált le­vegő a vastalanítási folyamat végeztével a szűrőanyagból a vízáram megszakítása nél­kül távolíttatik el. Ezen új elrendezési és működési mód­nak a tökéletes vastalanításon kívül még a következő előnyei vannak. A vastartalmú víznek ismételt szellőzése s a levegőnek a vízzel való együtthaladása révén a levegő oxigénje igen jól kihasz­náltatok és e csekély, 0.2—0.4%-nyi levegő is- ) mert módon egy kis keverő szivattyú révén vezettetik vastartalmú vízhez. Az oxydáló levegőszükségletnek eljárá­somnál való kisebbítése és a levegő önmű­ködő eltávolítása együttesen azt eredmé­nyezik, hogy a tiszta víznek fölötte csekély oxygén- s levegőtartalma lesz, minek kö­vetkeztében az újbóli vasfölvétel veszélye elháríttatik és hogy a vele ragadott levegő csak jelentéktelenül növeli a szűrőellen­állást. A berendezésnek egy további előnye, hogy a különböző kontakt- és szűrőanya­gok több szűrőelemben helyeztetnek el, mert ezáltal a töltőanyagoknak a tisztítás­nál való szanaszétszóródása elháríttatik és a könnyen eltömődő falak teljesen elma­radnak. Berendezésemnek több egymásután el­rendezett szűrőelemre való osztása azt eredményezi, hogy a vasiszap kimosására nagyon kevés mosóvíz szükséges, ezenkívül a szűrők kiöblítésekor az egyes részekben összegyűlt levegő is visszaáramlik és a tisztítást elősegíti. A több szűrőelemre való osztás által folyton növekedő túlömlések keletkeznek, melyek a keresztül folyó víz­nek az egész átfolyási keresztmetszeten való egyenletes elosztását eredményezik s hozzájárulnak ahhoz, hogy a vastartalom a katalitikusan ható kontaktusanyagok ál-

Next

/
Thumbnails
Contents