59138. lajstromszámú szabadalom • Sportprogram és jelzőtábla

Megjelent 1913. évi április hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59188. szám. XX/g. OSZTÁLY. Sportprogramm és jelzőtábla. PRENZLAU LOUIS KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 4-ike. Jelen találmány tárgya sportprogramm illetőleg jelzőtábla, amely a versenyek al­kalmával a sportprogrammon a versenyzők nevei mellett azok ruházatait úgy képben mint szín szerint föltünteti. Ezen találmány lényege abban áll, hogy a versenyző ruházatának képes és színes ábrázolása mellett a sportprogrammon ille­tőleg a jelzőtáblán egy lap forgathatóan vagy áthajthatóan van elhelyezve. Ezen mozgatható lap segítségével mód­jában áll a programmtulajdonosnak, hogy azon versenyzők képes ábrázolatait, ame­lyek ő rá nézve különösebb érdekkel nem bírnak, eltakarhassa úgy, hogy a programm tulajdonosának pillantása a programmban való keresgéléskor rögtön az őt érdeklő versenyzőkre irányíttatik és a többi színes kép őt nem irritálja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli példája van föltüntetve és pedig lóversenyekhez való zsokkéöltözetek vannak itt bemutatva. Mint a rajzból látható, az (a) zsokkéöltö­zet mellett a programmon (b) behajlított szél segélyével egy (c) lap van alkalmas módon megerősítve. Ezen lap (d) nyelvvel van ellátva, amely ha a (c) lapot átforgat­juk, a programmlapnak a föltüntetett zsokké­öltözet másik oldalán alkalmazott (e) hasí­tékba tolható. Minthogy a programmon a föltüntetett öltözet mellett többnyire a verseny részt­vevőjének (a rajzolt kiviteli példában tehát a zsokkénak) neve is föl van tüntetve, ezt azonban a jelen esetben a (c) lap eltakarná, ezért a lap szintén el van látva a zsokké nevével úgy, hogy az (a) ábrák el nem ta­kart helyzeténél a zsokké neve a (c) lapon olvasható (1. ábra). A (c) lapot természetesen a (b) behajlí­tás helyett egy csapszög segélyével is le­hetne a programm lapján megerősíteni úgy, hogy ez a programm lapján ennek síkjában forgatható ós így födi el szükség esetén az (a) ábrákat. SZABADALMI IGÉNY. Sportprogramm, a versenyben résztvevők öltözetének képben és színesen való föl­tüntetésével, azáltal jellemezve, hogy a sportprogramm lapján, az öltözetnek képben való ábrázolata mellett alkalmas anyagból való (c) lap van forgathatóan vagy áthajthatóan megerősítve azon cél­ból, hogy a programm tulajdonosát nem érdeklő ábrázolatokat ezen (c) lapok se­gélyével eltakarni lehessen. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA* RÉSZVÉNYTÁA8A8ÁG NROMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents