59134. lajstromszámú szabadalom • Légyfogó

Megjelent 1913. évi április hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI VSBlP HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59184. szám. XVIlI/a. OSZTÁLY. Légyfogó. KAISER THEODOR GYÁROS BREGENZBEN. A bejelentés napja 1912 május hó 28-ika. Az ismert légyfogók, melyeknél a ragadó­fölületet alkotó papir tekercselt állapotban van raktározva, egész sereg hátránnyal bír­nak. A hátrányok a spirális alakban kihúz­ható ragadófölületüeknél abban állnak, hogy a szalagnak nem az egész fölülete fejthet ki hatást, míg azoknál a légyfogóknál, me­lyeknél a ragadó anyaggal bevont szalag folytatólagosan tengely körül van teker­cselve, a letekercselésnél a szalagot olyan erősen kell megfeszíteni, hogy az enyv ol­dalt kidagad és később a széleknél lecsö­pög, míg a középen csak kevés enyv ma­rad vissza. Ezen hátrány a találmánybeli tekercs­alakú légyfogónál azáltal van kiküszöbölve, hogy a fogószalag hosszának közepén fekvő türemlése körül van tekercselve és egyik szabad végével a csomagoláshoz van erő­sítve, míg a másik szabad vége hurkot vagy valamely más fölfüggesztő szervet hord. A fogószalag a fölfüggesztés után te­hát mindkét oldalról és a legkedvezőtle­nebb esetben is ellenállás nélkül leteker­cselődik és rajta az enyv teljesen egyenle­tesen elosztva marad. A mellékelt rajzon a találmánybeli légy­fogó egy példaképem kiviteli alakja van föltüntetve, még pedig az 1. és 2. ábrák dobozba csomagolt légy fogót távlati nézetben, illetőleg metszetben mutatnak és a 3. ábra a légyfogót letekercselés közben ábrázolja. Közel a két végéig mindkét oldalon légyenyvvel bevont (o) papírszalagot hosz­szának közepén összetürjük és az így nyert tűrés körül tekercseljük. A szalagnak az így előállított'tekercsfölületétől elálló két szabad vége körül az egyiket az (a) doboz feneké­hez erősítjük, míg a szalagnak másik, ugyancsak enyvmentes (n) végét (t) hurok­kal látjuk el, melyet amint a 2. ábrából látható a tekercs elkészítése után az utób­biba nyomott (h) szög segélyével megerő­sítjük, mire az (a) dobozt becsukjuk. Használatba vételkor az (a) dobozt kinyit­juk, (h) szöget kihúzzuk és azon helyre erősítjük, a hová a légyfogót fölfüggeszteni akarjuk; a doboz szabadonbocsátása után a kétrét fektetett (o) papírszalag a nehézke­dés folytán mindkét irányban egyenletes gyorsan és simán letekercselődik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Légyfogó, melynél a fogófölületet alkotó szalag tekercs alakban egy dobozban van elhelyezve, jellemezve azáltal, hogy a szalag hosszának közepén fekvő tü-

Next

/
Thumbnails
Contents