59118. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mozdonyok gőzsípjainak önműködő megszólaltatására

Megjelent 1913. évi április hó 7-én. MAGY. SZABADALMI Kffi. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59118. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Berendezés mozdonyok gőzsípjainak önműködő megszólaltatására. GÁSPÁR JÁNOS VONATFÉKEZŐ SZEGEDEN. A bejelentés napja 1911 augusztus bó 22-ike. •Jelen találmány tárgya, mozdonyok gőz­sípjainak önműködő megszólaltatására szol­gáló berendezés, amelynek lényege abban áll, hogy a mozdonyra vagy a szerkocsira egy rúgó hatás alatt álló háromkarú emelő van forgathatóan ágyazva, amelynek egyik karja a vágány mentén elrendezett ütköző­vel találkozik, másik két karja pedig egy drótkötél két végével van összekötve, ame­lyet a mozdonyon vagy szerkocsin elren­dezett vezetőtárcsák állandóan -megfeszített állapotban tartanak, míg ezen drótkötélnek egy pontja a gőzsíp emeltyűszerkezetével áll összeköttetésben. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van vázlatosan föltüntetve. A mozdonyra szerelt háromkarú (1) eme­lőnek lefelé nyúló karja a vágány mentén elrendezett (2) ütközővel találkozva az emelő másik két karjához erősített (3) drót­kötelet, amely a (4) tárcsák körül van ve­zetve, úgy forgatja el, hogy az (5) gőzsíp (6) emeltyűszerkezetét a (3) drótkötélnek egy pontjával összekötő (7) vonóközeg el­mozdul és a gőzsípot megszólaltatja. Az (1) emelőt a (8) rugók vezetik vissza nor­mális helyzetébe. A berendezésnek az ütközés utáni [hely­zete szakadozott vonalakkal van föltün­tetve. A leírt berendezés önműködőlég figyel­mezteti a mozdonyvezetőt, midőn állomá­sokhoz, vagy pedig javítás alatt álló pálya­részekhez közeledik. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés mozdonyok gőzsípjainak önmű­ködő megszólaltatására, jellemezve az­által, hogy a mozdonyra vagy a szer­kocsira egy rúgó hatás alatt álló há­romkarú emelő van forgathatóan ágyazva, amelynek egyik karja a vágány mentén elrendezett ütközővel találkozik, másik két karja pedig egy drótkötél két vé­gével van összekötve, amelyet a moz­donyon vagy szerkocsin elrendezett ve­zetőtárcsák állandóan megfeszített álla­potban tartanak, míg ezen drótkötélnek egy pontja a gőzsíp emeltyűszerkezeté­vel áll összeköttetésben. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents