59067. lajstromszámú szabadalom • Védőpáncél rugalmas kerékabroncsok számára

Megjelent 1913. évi március lió 31-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59067. szám. XX/a . OSZTÁLY­Védőpáncél rugalmas kerékabroncsok számára. EPEBJESY IMRE OKL. MÉRNÖK, BAJUSZ JÓZSEF MÁV. MOZDONY­VEZETŐ ÉS DR BÁRÁNYI ANTAL KIR. KÖZJEGYZŐ-HELYETTES* TEMESVÁROTT. A bejelentés napja 1911 október hó 14-ike. Jelen találmány tárgya védőpáncél min­dennemű járművek rugalmas kerékabron­csai számára, mely védőpáncél pikkelysze­rű en elrendezett, csuklósan összekötött fémlemezekből áll. A találmány továbbá a fémlemezek sajátságos összekötésében áll, mely a védőpáncél könnyű föl- és leszere­lését engedi meg. A csatolt rajz a páncél példaképeni kivi­teli alakját mutatja. Az 1. ábra a síkba kiterített páncél egy részének fölülnézete, a 2. ábra & páncél keresztmetszete a meg­feszítés előtt. A 3. ábra egy pikkely alulnézete és ia 4. ábra hosszmetszete, az 5. ábra a síkba kiterített páncél egy részének alulnézete, a 6. ábra a védőpáncéllal fölszerelt ke­rékabroncs keresztmetszete feszes állapot­ban. A védőpáncél célszerűen pikkelyalakú, megfelelően boltozott (a) fémlemezekből áll, melyek az" alsó oldalon két (b, c) füllel vannak ellátva. Az (a) pikkelyek oly [mó­don vannak egymással drótkengyelek által összekötve, hogy egy pikkely&or hátsó (c) fülei a szomszédos pikkelysor mellső (b) füleivel a (d) drótkéngyei által összetar­tatnak. A (d) drótkengyel két vége (e)-nél (2. ábra) forrasztás által vagy más módon lehet összekötve. A drótkengyelvégek oly módon köttetnek össze, hogy a pikkelyek gyönge boltozást kapnak (2. ábra), mimel­lett a drótkengyelnek a füleken kívül fekvő része az ív húrja. Az ily módon összeállított védőpáncél a kerékabroncs fölfúvása előtt a kerékabroncsra helyezte­tik, oly módon, hogy a (d) kengyelek húr­részei az abroncsra fekszenek. Az abroncs fölfúvása által a kengyelek húrrészei [az abroncs boltozásámak megfelelően meghaj­líttatnak, miáltal a páncél két széle össze­húzatik úgy, hogy a páncél az abroncs ke­resztmetszetalakjához simul (6. ábra), mi­mellett' a (d) kengyelek húralakú réSzei a fülek mellé fekszenek. Hegy a kerékabroncs a drótkengyelek és a fülek nyomásától megkiméltessék, a páncél alá (f) drótszövet és az abroncs közepén a (g) acélszalag fektethető; az utóbbi különösen akkor célszerű, - ha a drótkengyelek végei összeakasztás által

Next

/
Thumbnails
Contents