59063. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kiégett szén- és fémszálas izzólámpák regenerálására új izzószálak behelyezése által

Megjelent 1913. évi március lió 31-én. MAGY. gl* KIR. szabadalmi fp& h hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 5906B. szám. Vll/h. OSZTÁLY. Eljárás kiégett szén- és fémszálas izzólámpák regenerálására új izzószálak behelyezése által. DK BLOCH SIGBERT VEGYÉSZ CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 15-ike. Elsőbbsége 1911 junius hó 6-ika. Jelen találmány tárgya eljárás oly ki­égett izzólámpák regenerálására, melyekbe ismert módon új izzószálak helyeztettek be. A találmány lényege azon kittesomók szá­rításában áll, melyekkel az izzószáll az áramvezetődrótokon megerősíttetik, mimel­lett egyidejűleg az izzólámpa körtéjének belsejéből a fekete lerakódás is eltávolít­tatik. Az új szál ismert módon a (b) lámpa­körte (e) nyílásán át vezettetik be a körtébe és (d, dl, d2) kittcsomók által köttetik össze a (c, cl, c2) áramvezetődrótokkal (1—3. ábrák). Hogy ez a kitt vezetőképessé tétessék, a régebbi eljárások szerint a kittcsomó elektromos szikrák, illetve elektromos fényív által száríttatik. Emellett az új izzószálnak és a kittcsomónak, tehát a legfontosabb összekötési helynek sérülése gyakori. Azon jelenleg szokásos eljárás is töréseket okoz, mely szerint a körtében lévő fekete lerakó­dás a körtének szurólánggal való melegítése által történik. Ezt a hátrányt a találmány szerinti el­járásnál azáltal kerüljük el, hogy a kitt­csomók meghatározott, pontosan szabályoz­ható, körülbelül 270—320° hőmérsékletre hozatnak, mimellett egyidejűleg a lámpa­körtében lévő fekete lerakódás is eltávolít­tatik. E célra az izzólámpák ismert módon, tetszés szerinti számban, olymódon helyez­tetnek egy zárt térbe hogy az (a) izzólámpa­foglalat e téren kívül fekszik, mint ezt az 1—3. ábrák mutatják. Ez a zárt tér belülről úgy, mint ez az 1. ábrán látható, vagy pedig kívülről, egy (f) lángzó vagy tetszés szerinti más hőfor­rás által a kívánt hőmérsékletre hozható. Emellet az (a) foglalat nem vesz részt az összes lámparészek általános hevítésében. Hogy a foglalat biztosan hidegen tartassék, szükség esetén hideg levegőt fúvathatunk reá. Emellett a kittcsomók kiszáradása igen gyorsan megy végbe és minthogy egyide­jűleg az izzólámpakörtében lévő fekete le­rakódás is eltávolíttatik, — amit eddigelé a légtelenítőcső hozzákötése után az egyes körtéknek szúrólánggal való hevítése által fáradságos kézi munkával kellett végezni, — ennélfogva az új eljárás jelentékeny gazda­sági előnyöket nyújt. A kittcsomók kiszárítása és hevítése a 2. ábra szerint azáltal is történhetik, hogy az (e) nyíláson át a bedugott (g) cső segé_

Next

/
Thumbnails
Contents