59054. lajstromszámú szabadalom • Elreteszelés elektromágneses biztosítóberendezések rendellenes kiválásának meggátlására

Megjelent 1913. évi március hó 37-én. _ MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABAD ALMI LEI RAS 59054. szám. V/a/3. OSZTÁLY­Elreteszelés elektromágneses biztosítóberendezések rendellenes kiváltásának meggátlására. siemens & halske aktiengesellschaft cég berlinben. A bejelentés napja 1911 október hó 25-ike. Elsőbbsége 1911 február hó 2-ika. Elektromágneses biztosítóberendezések­nél igen fontos az, hogy kiváltásuk és mű­ködtetésük csakis az erre rendelt áramok által történhessék, ellenben külső mecha­nikus behatolások, mint ütések, rázkódások stb. befolyása alatt végbe ne mehessen. Az eddig rendelkezésre álló eszközökkel ezt a célt akként érjük el, hogy az elektro­mágnes árammentes állapotában valamely az elektromágnes által befolyásolt részt külön elreteszelés rögzít, melynek megszün­tetését a mágnesező áram végzi és tartja fon fönállásának egész ideje alatt. Tanulmányunk szerint ezt a célt jóval egyszerűbb módon akként érjük el, hogy a biztosítóberendezésnek valamely, az elektro­mágnes által vezérelt része, pld. maga a mágnesfegyverzet rugalmas ütközőbe ütkö­zik, melyet vissza kell nyomnia, hogy a be­rendezés ismét működésre alkalmassá váljék. Találmányunk egy foganatosítási alakja a csatolt rajzon látható. Valamely (M) blokkozóelektromágnes (1) és (2) sarokvasai között ismert módon a (3) fegyverzet leng ide-oda, mikor a blokkozó­induktor váltakozóárama a mágnesteker­cselésen átfolyik. Hogy a fegyverzet a sarokvasakhoz ne tapadhasson, a fegyver­zet mozgását mindkét irányban sárgarézből készült fix (4) ütközőlemezek határolják Ezeken a lemezeken az (5) csapok körül a görbített (6) és (7) emelők vannak forgat­hatóan ágyazva, melyek a (8) rúgó hatása alatt annyira befelé törekszenek forogni, amennyire csak a (9) és (10) ütközők ezt megengedik, mely ütközők a (4) lemez szélére fekszenek és ily módon az emelő löketét határolják. A berendezés működési módja a követ­kező : A fegyverzet az áram hatása alatt oly erős mozgást végez, hogy a (6) és (7) eme­lők kiálló (11, 12) végeit a (8) rúgó nyo­másának legyőzése mellett visszaszorítja úgy, hogy a (3) fegyverzet a (4) ütköző­lemezek kivágásában teljes kilengését el­végezheti. Lökések, rázkódások stb. hatása alatt a (3) fegyverzet csakis a (11) és (12) végek között lévő térben mozoghat. Ez a kilengés azonban nem elég nagy ahhoz, hogy a ge­reblyefogak elmozdulhassanak és a blokk­mező kiváltassék. A rúgó vonóerejét ter­mészetesen eme két követelménynek meg­felelően kell megszabni.

Next

/
Thumbnails
Contents