59023. lajstromszámú szabadalom • Sajtó húsvizsgálathoz

Megjelent 1913. évi március hó 27-én. MAGY. jjfes KIR. SZABADALMI ISff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59028. szám. VU/a. OSZTÁLY­Sajtó húsvizsgálathoz. MACHLE1DT MÁRKUS GYÁRTULAJDONOS ILMENAUBAN. A bejelentés napja 1912 március hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát képező, hús­vizsgálatra való sajtó azon sajtókhoz tar­tozik, melyeknél az üveglemezek keretben fekszenek. A találmány abban áll, hogy a keret az üveglemezeik szélességének meg­felelő ágyakból és ezen ágyakban elállít­ható feszít-őrudakból áll és az ágyak kampótoldataikkal az üveglemezeket fogva tartják. Ezáltal azon előnyös hatás érhető el, hogy különböző hosszú lemezeket lehet használni és a lemezeik el1 nem tolhatóan vannak ágyazva. A nyomócsavarokat tar­talmazó haránttartók továbbá, melyek (is­mert módon csuklókban forgathatók és !a fölső lemezek leszorítására való nyomó­csa varofat fogadják be, rugók hatása alatt állanak úgy, hogy a haránttartók a rög­zítő zárak kioldása után a nyomócsava­rokkal együtt önműködően fölcsappannak. A találmány tárgyánjak foganatosítási alakját a mellékelt rajzon az 1. ábi?. oldalnézetben, a 2. ábra fölülnézetben, a 3. ábra homloknézetben használati álla­potban, |a 4. ábra pedig az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszetben fölcsappantott haránttartóval mutatja. (a) laz 'alsó és (b) a fölső üveglemez, melyek a megvizsgálandó húst vagy más anyagot maguk közé befogadják és rendes módon mezőbeosztással vannak ellátva. Az üveglemezeket keretszerű állvány tartja, mely a (c) hossztartókból és az akó (d) ágyrészekből áll. A (d) ágyrészeknek fü­leik vannak, melyeken a (c) hossztartók vannak átdugva és bennük az (f) csavarok által vannak rögzítve. Az ágyrészekből! a sajtó hosszirányában és két végén az (e) kampós toldatok nyúlnak ki, melyek kam­póinak magassága körülbelül a lemezek magasságával egyenlő. A kampótoldatok az üveglemezek keskeny oldalaihoz simul­nak; ennek folytán a (d) lágyrészek a (c) hossztartókon úgy állíthatók be, hogy az (a, b) üveglemezek a két (e) kampótoldat közé éppen beillenek, tehát el nem tolód­hatnak. Az üveglemezeket a sajtóban a (g) nyomócsavarok szorítják össze, me­lyek a (h) haránttartókba beállíthatóan vannak becsavarolva és az üveglemezek kímélése céljából az (i) gumitalpakkal van­nak ellátva. A (h) haránttartók a (d) ágy­részeken alkalmazott (k) csuklókban for­gathatók. Az (1) rugók, melyek egyik vé­gükkel a (h) haránttartóknak hátrafelé meghosszabbított toldatán, másik végük­kel a (d) ágyrészen vannak megerősítve,

Next

/
Thumbnails
Contents