59007. lajstromszámú szabadalom • Dugóhúzógép

Megjelent 1913. évi március hó 21-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 59007. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Dugóhúzógép. ILLÉS KÁROLY KERESKEDÓSEGÉD KÉZDI-VÁSÁRHELYEN. A bejelentés napja 1911 december hó 16-ika A találmány tárgya oly dugóhúzógép, melynél a kézi dugóhúzónak a dugóba való becsavarása fölöslegessé válik és csekély erőt igénylő működtetésénél fogva elter­jedése biztosítva van. A gép lényege iegy csavarvonalban futó és végén dugóhúzó­val ellátott tengelyből s a rajta forgatás céljából föl és alá mozgathatóan elrende­zett tolókából áll, mely tolókának fölső helyzetéből az alsó helyzetébe és megfor­dítva történt tolása közben ádugó az üveg­ből kihúzatik s azután a dugóhúzóról le­esik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak vázlatos kiviteli alakja oldalnézetben van föltüntetve. Az (1) csavarokkal fölerősíthető (2) alapzatnak (4) fölső és (3) középső Nyúl­ványában elforgathatóan van csapágyazva (6) csavarmenetű (5) tengely, mely lallső végén a (8) dugófúrót tartja s rajta a (7) tolóka föl és alá mozgatható. A (3) nyúlvány alatt a • (9) nyúlvány van elrendezve, mely alsó részén a (11) kiálló tűket hordja, melyen a dugó fönnakad, to­vábbá a (10) fúrással bír, melyén keresz­tül a (8) dugófúró áthalad. A (2) alapzat alsó végén a (12) vízszintes nyúlvány van alkalmazva, mely a palack fejének beál­lítására egy megfelelő (13) fúrással ivan ellátva. A (12 )nvúlványon fekszik a (14) nyúlvány is, mely a (17) rúgó hatása alatt álló és a (1.2) nyúlvány megfelelő fúrá­saiban vezetett (16) vezetőszögek segít­ségével a kihúzott dugót fölfelé húzatása közben rugalmasan követi. A (14) nyúl­vány a dugó keresztül bocsátására szintén egy megfelelő (15) fúrással van ellátva. Ezen gép segítségével annyi erőt fejt­hetünk ki, hogy a legszorosabban fekvő du­gót is a tolókának egyszeri le- és fölfelé húzásával kiemelhetjük. SZABADALMI IGÉNY. Dugóhúzó gép, jellemezve egy, a falra erő­síthető alapzaton elforgathatóan ágya­zott és végén a dugófúrót hordó /csa­varmenetes függőleges húzó tengely ál­tal s a forgatás céljából rajta felhe­lyezett föl és alá tolható tolóka által, mimellett a dugófúró egyik vezetéke a dugó felé eső alsó oldalán a kihúzott dugó megfogására szolgáló kiálló iszö­gekkel, a palackfej beillesztésére szol­gáló támaszték pedig egy rugalmas födőlappal van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZvá+IY TÁRSASÁG BUDAPESTEN. NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents