57969. lajstromszámú szabadalom • Berendezés különféle árúknak automatikus előállítására

Megjelent 1912. évi november hó 32-én, MAGY. gggt KIH. SZABADALMI fiSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57969. szám. VII/b. OSZTÁLY­Berendezés különféle árúknak automatikus eladására. SIELAFF MAX GYÁROS BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 február hó 24-ike. Jelen találmány' különféle árúk automa- | tikus eladására szolgáló berendezésre vo- i natkozik. Ennél árúeladószekrény van el­rendezve, mely nagyobb számú kirakat- i szerű rekesszel bír és bizonyos tekintetben árúautomatának helyettesítésére szolgál. Az árúeladószekrény lehetővé teszi, hogy min­den vevő maga szolgálhatja ki magát, anélkül azonban, hogy emellett minden egyes árú számára önműködő kiadókészü­léknek kellene alkalmazva lennie. Termé­szetesen kívánatos, hogy a vevő épen úgy, mint egy boltban, az árút kiválaszthassa és ezért az árúeladószekrény nagyobb számú rekesszel van ellátva, melyben az eladásra kerülő tárgyak, pl. gyümölcsfélék láthatóan fekszenek. Ezek a rekeszek el vannak zárva úgy, hogy a bennük lévő árú a rekeszekből ki nem vehető. A vevőnek, hogy a kiválasztott árút az eladószekrény megfelelő rekeszéből ki­vehesse, egy kulcsot kell vennie, melynek segélyével a rekeszt kinyitja. Egyenlő ár­ral biró árukat tartalmazó rekeszek kulcsai hasonlók. Hogy azonban a vevő, miután azt a rekeszt, mely az általa kiválasztott árút tartalmazza, kinyitotta és az árút ab­ból kivette, ugyanazon kulcs segélyével egy további rekeszt ne nyithasson ki, az | eladószekrény egyes rekeszeit csukó zárok | olyképen vannak berendezve, hogy a zár | kinyitása által a kulcs a zárban rögzíttetik, I tehát a kulcs újra ki nem húzható. A kulcs­nak a zárból való kihúzása csakis egy má­sodik kulc3 segélyével eszközölhető, mely a tulajdonos birtokában van. A rekeszek nyitására szolgáló kulcsok egyszerű automata által az illető összeg bedobása után adatnak ki. Az új árúeladószekrény, ha nem is mű­ködik teljesen önműködőlég, mint az isme­retes automaták, -ezekkel szemben mégis bizonyos előnyöket nyújt. Világos, hogyha a közönségnek az árúkban kellő választé­kot akarunk nyújtani és ennek megfelelően egy automatában különböző árúk számára nagy számú rekeszt alkalmazunk, az auto­mata az általában minden egyes rekesz számára szükséges bonyolódott kiadó-szer­kezet miatt igen költségessé válik és egy­úttal igen nagy helyet foglal el. Eladó készüléksket azonban különösen az üzlet bejáratánál vagy oly helyeken alkalma­zunk, hol kevés hely áll rendelkezésre és így lényeges előny, ha a bonyolult auto­mata szerkezetekhez szükséges hely meg­takaríttatik. Az új árúeladószekrény csakis azon mé-

Next

/
Thumbnails
Contents