57938. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vetülékfonalpótló - készülék szövőszékek számára

Megjelent 19155. évi november hó 22-én. MAGY. Kia SZABADALMI ssm hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 57988. szám. XIV/b. OSZTÁLY­Önműködő vetülékfonalpótlókészülék szövőszékek számára. KAY JAMES RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS ROSSETTER WILLIAM MŰVEZETŐ BLACKBURNBAN, HOYLE EDVIN KERESKEDŐ ÉS BUSS ALFRÉD MÉRNŐK MANCHESTERBEN. A bejelentés napja 1911 október hó 6-ika. Elsőbbsége 1910 október hó 8-ika. Jelen találmány szövőszékek oly önmű­ködő vetülékfonalpotlókéezülékére vonatko­zik, melyeknél egy benyomó a vetülékfo­nalat tartalmazó tokot, melybe a vetülék­fonal be van fűzve, az oldalról a működő vetélőbe bevezeti és egyidejűleg az üres vetülékcsé vető kot a . vetélőből kinyomja, mimellett egy terhelt tapintó egy szekrény­ben lévő vetülékfonaltokokkal működik össze, hogy a szövőszék megállíttassák, ha a szekrény csaknem üres. Már ismeretesek oly berendezések, melyek segélyével a szövőszék járása azon időtara tam alatt lassítható, mely közben a vetü­lékkicserélőszerkezet működésben van oly célból, hogy a szövőláda mellső helyzetében az üres vetélő kidobassék és annak hátsó helyzetében egy telt. vetélő vezettessék be, mimellett két rugalmas fogantyú vanelrea­dezve, melyek egyike szokásos módon a szö­vőszék üzembehelyezésére és megállítására, míg a másik alkalmas összekötőelemek ál­tal a vetélővilláról működtetik, hogy a szövőszék járása gyorsíttassék vagy késlel­tessék. Jelen találmány értelmében szintén ily, az alábbiakban részletesen ismertetett, be­' rendezés alkalmaztatik, azonban nem a vetélőkicserélőszerkezettel kapcsolatban, ha­nem oly szerkezettel együttesen, mely az oldalról egy a vetülékfonalat tartalmazó tokot vezet be a befűzött vetülékfonallal együtt a működő vetélőbe és egyidejűleg a vetélőben levő üres vetülékfonaltokot ki­nyomja. Az üres csévetok azon időpontban távolíttatik el, melyben a szövőláda mellső holtponthelyzetét eléri. Ezen berendezés előnye abban áll, hogy gyakorlatilag véve egyetlen vetélő alkal­mazásával bármely tetszésszerinti fonal­vastagság szőhető és hogy ezáltal külön­böző vetélők alkalmazásánál egyenlőtlen kopás és más okok folytán föllépő nehéz­ségek és hátrányok elkerültetnek. Azáltal, hogy befűzött vetülékfonallal bíró vetülékfonaltokok egyetlen vetélővel kapcsolatban alkalmaztatnak, elkerültetnek azon ismert csévekicserélőszerkezeteknél föllépő hátrányok és nehézségek, melyek­nél a befűzés a csévének a vetélőbe való benyomása után történik. Ugyanis a talál­mány értelmében vetülék gyanánt a leg­finomabb fonalak dolgozhatók föl, auélkül, hogy a vetülékfonal rossz befűzésétől vagy

Next

/
Thumbnails
Contents