57921. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági és állítócsavarkötés

Megjelent 1913. évi november hó 15-én. MAGY. ggjs KIK SZABADALMI p fff l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57921. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Biztonsági és állítócsavarkötés. PIRKNER KONRÁD GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 március hó 12-ike. A találmány tárgya csavar, melynek jellemzője abban áll, hogy a csavar­orsó két egymáson elrendezett, ellenté­tes értelmű csavarmenettel van ellátva. így pl. az egyik csavarmenet lapos csavart ké­pezhet, melynek a meneteire ellentétes értelemben éles menetek vannak metszve. A találmány tárgyát képező csavart kü­lönböző célokra használhatjuk, igy pl. biz­tonsági csavar gyanánt, amikor is a szoká­sos csavaranya-biztosításokat fölöslegessé teszi; a csavar kétféle menetére csavarolt két csavaranya a meghúzás után egymást biztosítja és a csavarkötés önműködő oldá­sát meggátolja. A csavar másrészt pl. fe­szítőműveknél mint állítócsavar alkalmaz­ható oly szerkezetek pótlására,- melyeknél bizonyos szerkezeti elemeknek feszültség alatt való összekötését két ellentétes mene­tekkel ellátott csavarorsó és egy ezekre fölhúzott feszítőhüvely által eszközölték. A találmány tárgyánál a csavarorsót elforgat­hatóan, de el nem tólhatóan ágyazzuk és a csavaranyák egyikét az összehúzandó szerkezeti elemek egyikével, a másik csa­varanyát pedig a szerkezeti elemek mási­kával kötjük össze. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező csavar egy kiviteli példájának egy része oldalnézetben van föltüntetve. Példakép azt az esetet választjuk, ami­kor az (a) csavarorsó a (b) lapos menettel és az ezen metszett, ellentétes értelmű (c) éles menettel van ellátva. A (d, e) csavar­anyák egyike ennek megfelelően lapos, másika pedig éles belső csavarmenetekkel van ellátva. A (d) csavaranya az (I) nyíl, az (e) csavaranya pedig a (II) nyíl irányá­ban forgatandó. Ha a csavart mint biztonsági csavart használjuk és a csavaranyák az ábrán föl­tüntetett, összehúzott helyzetben vannak, a csavarkötés oldása minden külön biztosítás nélkül is meg van gátolva. Az esetben, ha a csavart állító csavar­nak akarjuk használni, a (d) csavaranyát az összehúzandó részek egyikével, az (e) csavaranyát pedig ezen részek másikával kötjük össze. Természetes, hogy a találmány tárgya sem a rajzon föltüntetett kiviteli alakra, sem a föntemlített alkalmazási módokra nem szorítkozik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Csavarkötés, azáltal jellemezve, hogy orsója két egymáson elrendezett, el-

Next

/
Thumbnails
Contents