57918. lajstromszámú szabadalom • Egyenáramú gőzgép

Megjeleut 1912. évi november hó 15-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jÉg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57918. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Egyenáramú gőzgép. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CÉG KÖLN-KALKBAN. A bejelentés napja 1912 február hó 15-ike. Elsőbbsége 1911 február hó 23-ika. Az ismert egyenáramú gőzgépek ama hátránnyal bírnak, hogy a gőzhenger köpe­nyében lévő kibocsátó hasítékok pontos elő­állítása nagy nehézségeket okoz. A kipuffogás zajtalanságának követelmé­nye a hasítékok olyan alakját igényli, mely a dugattyú elhaladása alkalmával a kifo­lyási keresztmetszet egészen lassú növeke­dését eredményezze. E követelménynek a hasítékok éles háromszögalakú kiképzése felelne leginkább meg. Minthogy a henger köpenyben durván öntött hasítékok racio­nálisan meg nem munkáihatók, ezért e kö­vetelménynek csak tökéletlenül lehet eleget tenni. A kibocsátó hasítékoknak a dugattyú ál­tal való végig súroltatása továbbá ama nagy hátránnyal bír, hogy a nagy sebességgel kipuffogó gőz az olajat a hengerből kisöpri, ami a dugattyú szárazon futását és beevő­dését vonja maga után. A jelenlegi egyenáramú gőzgépek, további hátrányaként a fűtőtestek gyanánt szolgáló hengerfödelek célszerűtlen építési módja volna fölhozható, mely ezek holt f űtőf ölüle­tével szemben csak igen kis hasznos fűtő­fölületet eredményez, ami nagy sugárzási veszteségeket von maga után, melyek egy ilyen gép üzemét gazdasági szempontból igen kedvezőtlenül befolyásolják. A jelen találmány tárgya olyan egyen­áramú gőzgép, melynél a fönt említett hát­rányok el vannak kerülve. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tün­teti föl, melyen (a) a hengert, (b) a du­gattyút és (c) a hengerfödeleket felöli. A dugattyú homloklapjai üregesek ós a köpenyfölületeken a célnak megfelelő alakú (d) kibocsátó hasítékokkal vannak ellátva. E hasítékok a megmunkálásnál tökélete­sen hozzáférhetők és így bármilyen alak­ban a legpontosabban előállíthatók. A (b) dugattyú a rajzon baloldali holt­ponti helyzetében van föltüntetve. Látható, hogy a kibocsátó keresztmetszet "teljes nyi­tása dacára a hengerben lévő kibocsátó nyílásoknak a dugattyú által való végig súroltatása elkerültetik, tehát a hengerfa­laknak a kiömlő gőz által való tisztára söp­rése hatásosan meggátoltatik és ezzel a jó kenés föntartása biztosítva van. A (c) hengerfödelek üreges testek alak­jában vannali kiképezve és pedig úgy, hogy a fiitőgőz által átjárt részeik messzire be­nyúlnak a henger belsejébe és kifelé csak igen kis fölülettel bírnak.

Next

/
Thumbnails
Contents