57871. lajstromszámú szabadalom • Bútor

Megjelent 191 ÍJ. évi november hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL szabadalmi leírás 57871. szám. VIIí/c. OSZTÁLY. Bútor. STEINER REZSŐ GYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja. 1912 januá.r hó 10-ike. Jelen találmány tárgya bútor, mely elő­nyösen önthető vagy sajtolható anyagból készített, egyenként önálló bútordarabokat képező részekből áll, melyek könnyen szét­szedhetők és ismét könnyen összeállítha­tók. A találmány tárgyát képező elrende­zés és kiképezés különösen székeknél pa­doknál vagy más ülőbútoroknál, asztalkák­nál stb. használhatók. A találmány célja, hogy szükség esetén az illető bútordara­bokat hely nyerése céljából könnyen össze lehessen rakni, mely állapotban nagyon kis helyet foglalnak el; ha pedig az egyes bútordarabokra szükség van, az összerakott bútort a legrövidebb idő alatt és rendkívül könnyen szét lehet szedni részeire, me­lyek egyenként önálló bútordarabokat ké­peznek. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán összerakott szék távlati képe, a 2. ábrán a szék hasonló nézete szétsze­dés közben. Amint a rajz mutatjn, a szék önállóan is szék gyanánt használható három részből ül. A két szék befogadására alkalmas egyik szék rendes módon (1) ülőlappal, (2) lábak­tal és (3) támlával van ellátva, a (2) lábak azonban üregesek és az (1) ülőlapon az üregek folytatását képező (4) lyukak van­nak kiképezve. A (4) lyukakon át a (2) lábak üregeibe a föltüntetett foganatosítási alak­nál támla nélkül való, de rendes módon (5) ülőlappal és (6) lábakkal ellátott második szék lábainál fogva tolható be. Ezen máso­dik szék lábai szintén üregesek és ülőlap­ján szintén megfelelő (7) lyukak vannak kiképezve úgy, hogy lábaiba a (8) ülőlap­pal és a (9)* lábakkal ellátott harmadik szék lábainal fogva betolható. Természetesen a második és harmadik szék is támlával látható el, valamint a szék három rész helyett kettőből vagy többől is állhat. Az önállóan szék gyanánt használható részek számát az összerakott szék legfölső ülőlapjának a padlótól való magassága ha­tározza meg. A szék szétszedése után a lévő lyukak tets/"1 ji. az ülő­lapra lazán - vagy könnyen old­hatóan ráek t bőrlap segítségével föd­hetők. Minthogy a találmány tárgyát képező bú­tor nyilvánvalóan nem díszbútor céljára való és tömeggyártási cikket képez, az előállítási költségekre való tekintettel lé­nyeges, hogy a bútor könnyen alakítható

Next

/
Thumbnails
Contents