57850. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fémeknek és ötvözeteknek, különösen öntött acélnemeknek kezelésére és azokban tartalmazott gázok kiüzése céljából

§éget nyernek. Ezáltal az ingotokon kelet­kező buborékokat és hólyagokat megszün­tethetjük, ami természetesen igen fontos. A jelen találmány tárgyát képező eljárás abban áll, "hogy a fémekben, ötvözetekben elzárt gázokat már akkor űzzük ki, amikor azok még megömlesztett állapotban vannak és miután a kezelés folyamán finomítás és a kivánt összetétel végett szilárd, csepp­folyós vagy gáznemű anyagokat már be­adagoltuk. A megömlesztett- állapotban lévő fémek gázait akként távolítjuk el, hogy a fémek, ötvözetek vagy acélnemek fölött a teoretikusnál körülbelül 1 mm.-rel gyöngébb vákuumot létesítünlí. Ezen majdnem teore­tikus vákuum behatása alatt megömlesztett fémből, ötvözetből vagy acélból a gázok magas hőmérséklet mellett távoznak. Az olvasztott acélban vagy más fémben elzárt gázoknak szívóberendezések, kettős működésű vagy centrifugális szivattyúk, víz-, gőz- vagy légsugárszivattyúk vagy más készülékek segélyével előállított vá­kuum bekatása alatti eltávolításának lénye­ges sajátossága a találmány szerint még abban áll, hogy a kiszívott gázokat erősen lehűtjük, miután azok a megolvasztott fém­ből távoznak; a kiszívott gázoknak ezen erélyes lehűtése, mielőtt azok a szívóbe­rendezéskbe érnének, különböző módon lé­tesíthető hideg víz vagy gőz porlasztása •által, gázmosókhoz hasonló nedvesítő ké­szülékekben lévő fémekből extrahált gázok keringtetése által, vagy sóoldat vagy más hideg folyadékokat vagy hideg levegőt, gá­zokat vagy gőzöket keringtető kígyócsöve­ken való átvezetés által. A kivont gázok­nak ily lehűtése rendkívül fontos, mert en­nek eredménye az, hogy a lehűtött gázok rendkívül csökkentett térfogattal bírnak és hogy ennek folytán a szívóberendezések azokból igen kis térfogatban természetesen sokkalta jelentékenyebb mennyiségben szál­líthatnak. A szivattyúkat a körülmények, a'szerelés ^s az összeköttetés szerint sorosan vagy párhuzamosan rendezhetjük el sugárszivaty­tyúkkal vagy ejektorokkal kombinációban. A legjobb eredményeket azáltal érjük el, ha oly szivattyúkat alkalmazunk, melyek a nyomást először oly értékre csökkentik, mely a szivattyúk maximális haszonteljesítményé­nek megfelel; mihelyt azonban a szivattyúk nem állíthatják elő a lehető legtökéleteseb­ben megközelítő vákuumot, azokat, mihelyt teljesítményképességük maximumát elérték, vízzel, előnyösebben gőzzel vagy kompri­mált levegővel működtetett sugárszivattyúk automatikusan helyettesítik, melyek a szóban forgó megömlesztett fém, ötvözet vagy acél fölött abszolút vákuumot léte­sítenek. Ha a vákuumot bizonyos szerkezeti el­rendezések alkalmazása által olyan tégely -öntésű kemencében létesítjük is, melyet tüzelőanyaga vesz körül és mety azt a fé­met tartalmazza, melyből a zárt gázokat eltávolítani akarjuk, ez sokkal nehezebben vihető keresztül egy savas vagy bázikus Bes­semer-konvertben, habár ez sem lehetetlen. Egy Martin-féle kemencében vákuumot elő­állítani lehetetlen. A jelen találmánynál még oly eszközökről van gondoskodva, melyekkel afémekben tartalmazott gázokat vákuum be­hatására extrahálhatjuk, azáltal, hogy az olvasztott fémekkel, ötvözetekkel vagy acélnemekkel megtöltött tégelyeket vagy öntőüstöket vákuumkamrába helyezzük, mely a légköri nyomásnak ellenállni és a vákuumot megtartani képes. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező eljárás foganatosítására szol­gáló berendezés egy foganatosítási alakjá­ban van föltüntetve, mely az öntőüstökben lévő fémek gázaínak eltávolítására szol­gál. Az 1. ábra a vákuumkamra oldalnézete. A 2. ábra ugyanannak hosszmetszete. A 3. ábra harántmetszet. A 4—7. ábrák részletrajzok. A gázaitól megfosztandó fémet, ötvözetet vagy acélt tartalmazó (A) tartály (1. ábra), melynek tégely- vagy öntőüst alakja lehet, a (B) szán segélyével a (C) alzatra tolható, melyet a (D) vákuumkamra zár körül. Ezen vákuumkamra vaslemezből áll, melynek kü­lönböző alkatrészei autogén-hegesztés út­ján vannak egyesítve. A kamra belsejében

Next

/
Thumbnails
Contents