57850. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fémeknek és ötvözeteknek, különösen öntött acélnemeknek kezelésére és azokban tartalmazott gázok kiüzése céljából

Megjelent 191 a. évi november hó 11-én. MAGY. gggt K1R SZABADALMI fBff HIVATAL szabadalmi leírás 57850. szám. XVI/g OSZTÁLY Eljárás és berendezés fémeknek és ötvözeteknek különösen öntött acélnemeknek kezelésére az azokban tartalmazott gázok kiűzése céljából. DR BARADUC-MULLER LOUIS MARIÉ VICTOR HYPPOLYTE VEGYÉSZMÉRNÖK PARISBAN. A bejelentés napja 1911 december hó 7-ike. Elsőbbsége 1910 december hó 8-ika. A fémek, ötvözetek és különösen öntött acélnemek gázokat zárnak magukba, melyek a fémkezeléshez alkalmazott olvasztó- és finomítóberendezések üzemétől, valamint a kezelés folyamán végbemenő vegyi be­hatásoktól erednek. Az öntött fémekben előforduló gázok a kö­vetkezők: nitrogén, hydrogén, szénmonoxyd és széndioxyd. Ezen gázok az öntött fémek­kel nem képeznek állandó vegyületeket, hanem azokban csak oldott állapotban vau­nak jelen. Oldott állapotban pedig csakis a légköri levegő nyomása alatt tartatnak meg és ezen oldott alaknak egyensúlyi állapota kétféle módon zavarható meg: vagy az öntött fém tömörségének fokozása, vagy a légköri nyomás csökkentése által. A tömörségnek tisztán természetes növe­kedése az, mely a fémek megmerevedését kiséri; ha az öntött fémek megszilárdulnak és kihűlnek, összehúzódnak. Ezen térfogat­csökkentés folytán az oldott gázok nyomása nagyobbodik mindaddig, mig ezen nyo­más a küllevegő nyomásánál nem nagyobb; ettől a pillanattól kezdve az oldott gázok szabaddá lenni törekednek, Ebben az eset­ben az oldott gázok sohasem távoznak el i teljesen, hanem a megmerevedett és hideg­fémben mindig jelentékeny mennyiségű gáz marad elzárva, még akkor is, ha a fémet vörös izzásig mechanikai úton komprimál­juk. Ezzel szemben, ha az öntött fém meg­ömlesztett állapotban van, az oldott alak­ban lévő gázokat teljesen elvonhatjuk az­által, hogy a légköri nyomást az öntött fém fölött csökkentjük és ezen nyomást legalább 1 mm. higanyállásig kisebbítjük. A jelen találmánynak célja a fémekből, ötvözetekből és acélnemekből nemcsak azo­kat a gázokat kiűzni, melyek a fém utó­lagos kihűlése folytán kiszabadulnak, ha­nem azon gázokat is, melyek olvasztó­kemencékben vagy finomító berendezésekben a megolvadásnak alávetett bármilyen fém,, ötvözet vagy acél ingótáiban hideg állapot­ban elzárva maradnak; ezeket a gázokat a fémből, az ötvözetből vagy az acélból ak­kor vonjuk ki, mikor ezek még megöm­lesztett vagyis azon kedvező állapotban van­nak, melynél a gázok könnyen kiűzhetők. Ily módon a fémek, ötvözetek és acélnemek ingótjait vagy öntvényeit az említett gázok­tól teljesen megszabadítjuk, miáltal' az in­gotok igen nagy tömörséget és egyenletes-

Next

/
Thumbnails
Contents