57846. lajstromszámú szabadalom • Drótszálbetétes drótfonadék önműködő előállítására szolgáló gép

Megjelent 1912. évi november hó 11-én. MAGY. rf&v KIK SZABADALMI Ig Bff HIVATAL szabadalmi leírás 57846. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Drótszálbetétes drótfonadékok önműködő előállítására szolgáló gép. SCHM1D OTTÓ GYÁROS STUTTGART/" FEUERBACHBAN. A bejelentés napja 1912 iebruár hó 14-ike. Elsőbbsége 1911 szeptember hó 2-ika. • A jelen találmány tárgya drótfonadékok önműködő előállí-ására szolgáló gép, a mely nem csak az egyes drótszálaknak is­mert módon való előállítását, levágását és végeiknek behajtását, illetve megsodrását végzi, hanem egyúttal a drótok végeibe egy drótszálból álló betétet is helyez önmű­ködően, amely művelet a sodrás, illetve be­hajlítás előtt megy végbe úgy, hogy a drót­szálbetétes drótfonadék önműködően, egyet­len gép segélyével állíttatik elő. . A betétes drótfonadékok készítéséhez eddig két gép volt szükséges. A fonadék­készítő gépen előállított szövetet ugyanis ezen gépből ki kellett venni és a betét beillesztésére szolgáló gépbe kellett he­lyezni. Eltekintve attól, hogy két gépre volt szükség, ez az eljárás számos hátránnyal járt. így például külön kezelőszemélyzet volt szükséges és azonkívül a fonadék, mi­dőn egyik gépből a másikba szállíttatott, igen gyakran eltorzult és eltolódott, minek következtében a beakasztott drótvégek ki­oldódtak, illetve kikapcsolódtak, aminek helyrehozása ismét külön személyeket igé­nyélt, akik a drótvégeket újból beakasztot­ták. Ennélfogva egyszerű, pontos és egyen­letes munkáról szó sem lehetett. További hátrány az volt, hogy oly fona­dékoknál, amelyeknél a drótvégek jobbról és balról egymáshoz képest eltoltan feküsz­nek, vagyis amelyeknél az egyik oldal drót­végei nem feküsznek pontosan átellenben a másik oldal drótvégeívei, a fonadékot rézsútos irányban kellett vezetni és a rézs­útos helyzet folytán a fonadék nem volt egyenes, hanem egyik oldala hosszabb volt, mint a másik. A jelen találmány szerint ezen hátrányok egyrészt azzal kerültetnek el, hogy csak egy gép talál alkalmazást, amely célból a godró- és behajlítóberendezéssel ellátott drótfonógép a betétdrótot beillesztő beren­dezéssel van kombinálva, másrészt pedig a betétet beillesztő szerkezetek egymáshoz ké­pest elállíthatóan vannak elrendezve úgy, hogy az olyan fonadék is egyenesen mo­zoghat előre, amelynél a drótvégek jobb­ról és balról egymáshoz képest eltoltan fe­küsznek. A betétdrót bevezetésére szolgáló beren­dezés lényegileg egy beállítható vezetékből áll, amely betétdrót helyes vezetésére szol­gáló csatornával, horonnyal vagy effélével van ellátva, továbbá egy vezetőlemezbői, amely a drótbetét fölvételéré szolgáló drót­végeket oly módon vezeti, hogy ezen szét­tartva maradnak, míg csak a betét vezető-

Next

/
Thumbnails
Contents