57843. lajstromszámú szabadalom • Varrószerkezet meghajlított horgas tűvel működő cipővarrógépek számára

Megjelent 1912. évi november hó 11-én. &1AGY gjsv Kia SZABADALMI jBffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57843. szám. I/». OSZTÁLY. Varrószerkezet meghajlított horgos tűvel működő cipővarrógépek számára. UNITED SHOE MACHINERY COMPANY CÉG PATERSONBAN, NEW-JERSEYBEN ÉS BOSTONBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 15-ike. Elsőbbsége 19il augusztus hó 23-ika. Jelen találmány tárgya varrószerkezet, meg­hajlított horgos tűvel működő, rámás vagy kifordítottan készülő cipők előállítására szol­gáló varrógépek számára. • A találmány célja az ily szerkezetet akként kiképezni, hogy a tű a gép meg­állításakor, üres horognyílással vissza­huzassék. A találmány tárgyának egyik lényeges jellemző vonása abban áll, hogy az utolsó tűhuroknak a varrási művelet végén való levetése azáltal történik, hogy előbb a tű­nek előre mozgatását egy fékező hatás lassanként megszünteti, mire a tű, csekély sebességgel, abba a helyzetbe vezettetik, melyben nyugalomba jön. A fékező hatást célszerűen egy reverzáló hajtószerkezet létesíti, mely a gépet megállítja. A rever­-záló hajtószerkezet áll egy csekély forgás­sebességgel biró hajtóműből, mely a gép hajtószerkezetének a kellő időpontban való kikapcsolása folytán bekapcsoltatik. A rever­záló hajtószerkezetnek a gép járása közben való bekapcsolása és annak a gépelemek visszafelé forgása közben való kikapcsolása célszerűen előre meghatározott pontokban történik. A találmány szerint továbbá a munkás közreműködése folytán a gép által hajtott szerkezetek a rámát a varrási művelet végén elvágják. A föltüntetett foganatosí­tási alaknál a ráma elvágására szolgáló szerkezetet a varrási művelet végén a rá­mára kifejtett húzással hozzuk működésbe. A találmány tárgya továbbá azáltal tűnik ki, hogy a rámaelvágó szerkezettel egy­idejűleg a ráma rögzítésére szolgáló tartó­szerkezet is automatikusan működésbe jön. A rámaelvágó és a tartószerkezet oly szer­kezet behatására jön működésbe, mely a rámának a készletről lefejtendő csík hosszát szabályozza, midőn a cipőt a varrási mű­velet végén a munkahelyről eltávolítjuk. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltüntetve, természetes azonban, hogy egyéb foganatosítá8Í alakok is lehetségesek, anél­kül, hogy a találmány lényege megvál­toznék, az 1. ábra a találmány tárgyát képező szer­kezettel ellátott gépnek oldalnézete, melynél a hatásos alkatrészek abban a helyzetben vannak föltüntetve, melyet azok a varrási művelet közben elfoglalnak, a 2. ábra nagyobb léptékű oldalnézet a géprészek azon helyzeténél, melyet azok a varrási művelet bevégzése után elfoglal­nak, a

Next

/
Thumbnails
Contents