57831. lajstromszámú szabadalom • Üvegfúrógép

Megjelent 1912. évi november hó 11-én. MAGY. ggft KIFi. SZABADALMI jESff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57881. szára. XVII/©. OSZTÁLY. Üvegfúvógép. GRAY JOHN MÉRNÖK LONDONBAN. A bejelentés napja 1911 december hó 16-ika. Jelen találmány íivegfuvógépre vonat­kozik, melynél ismert módon valamely föl­szívó anyaggal kibélelt forma nyer alkal­mazást, oly célból, hogy ezt a felszívó anyagot valamely tárgy készre fúvása után megnedvesítsük és a formába töltött újabb megolvasztott üveg melege által a forma belső fala és az ebben fúvott tárgy között gőzréteget létesítsünk, amely lehetővé teszi azt, hogy a tárgy a formához képest vi­szonylagos elmozdulást végezzen és így a tárgynak fölülete simíttassék. Jelen találmány szerint a gép úgy van berendezve, hogy az összes munkát önműködőlég végzi, csak a megolvasztott üveget hordó fúvópipát kell a gépbe beletenni és onnan kivenni. A ta­lálmány szerint a gépnek egy oly tengelye van, melyre az összes, valamely tárgy pl. elektromos lámpák üvegkörtéi, vagy gáz­vagy olajlámpahengerek előállításánál szük­séges különböző műveleteket megindító bütykös tárcsák és hajtókerekek föl vannak ékelve. Ezen műveletek közé tartozik a formának zárása az olvasztott üveggel telt pipának a gépbe való behelyezése után, a sűrített levegővel való fúvás a formában, a formáknak nyitása a fúvás bevégezte után, a formáknak egy folyadékba való merítése és egy új tárgy előállítása céljából az eredeti helyzetébe való visszamozgatása. Csatolt rajzokon az 1. ábra a gép részint metszett oldal­nézete, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszete, a 3. ábra a gép alsó részének oldalnézete, mimellett a forma oly helyzetben van, melyet a rajzon föl nem tüntetett tartályba való merítésénél vesz föl. A 4. ábra a bütykös tárcsa tengelynek és egy kapcsolás metszete és az 5. ábra a kapcsolás nézete. A gépnek a fúvópipához vezetendő sű­rített levegő számára tartályul szolgáló üreges, függőlegesen álló (a) állványa van. A sűrített levegőt a géptengely által hajtott compressor a (b) nyíláson nyomja az áll­ványba. Az állvány az összes géprészeket hordó (c) alaplemezen van elrendezve. Az (a) állvány fölső végén egy beállítható, üreges (d) fej van elrendezve, amelyen a fúvópipát forgató hajtóberendezés van föl­szerelve és mely ezenkívül a levegőt ve­zeti be a pipába. Az (e) tengelyen egy (h) motor által a (g) csavar közvetítésével hajtott (f) csavar­kerék van fölékelve. Az (e) tengelyen ezen­kívül egy hüvellyel ellátott (k) kúpkerék van lazán fölhúzva és eme hüveljre van erősítve a forma nyitását eszközlő béren-

Next

/
Thumbnails
Contents