57829. lajstromszámú szabadalom • Átváltó szerkezet mozgó erővel bíró kézilőfegyverek számára, azoknak kézi vagy önműködő lőfegyver gyanánt való beállítására

Megjelent 19155. évi november hó 11-én. MAGY. jrifes K.IR. SZABADALMI mW HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57829. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Átváltó szerkezet mozgó csővel bíró kézilőfegyverek számára, azoknak kézi- vagy önműködő lőfegyver gyanánt való beállítására. FROMMER RUDOLF GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A. bejelentés napja 1911 február hó 27-ike. A találmány tárgya kézi lőfegyverek oly szerkezetére vonatkozik, melynek segélyé­vel a fegyver, szükség szerint, mint kézzel működő ismétlő, vagy pedig mint önműködő fegyver használható. A találmány különö­sen mozgó csővel bíró kézi lőfegyverek számára szolgál. A találmány szerint a mozgó csövet egy tolóka rögzíti, illetve szabaddá teszi, aszerint, amint a fegyver kézzel működtetett vagy pedig mint ön­működő fegyvert kívánjuk használni. Miután fontos, hogy a fegyvernek kézzel való működ­tetése esetén a závárzat lehetőleg könnyen legyen nyitható, ami tudvalevőleg a zárórúgó kiváltása által érhető el, az említett tolóka olyképen van elrendezve, hogy az a záró­rúgó és závárzat közötti kapcsolattal össze­köttetésben áll és pedig olyképen, hogy a fegyvernek kézzel működőre átváltásakor egyidejűleg a zárórúgó és závárzat közötti összeköttetés megszűnik, illetve az önműködő állapotra visszaváltáskor ismét helyreáll. Hogy a závárzat — különösen egyenes hú­zású závárzatoknál — a zárórúgó kiváltása után véletlenül, például ütés következtében ki ne nyíljék, a závárzat oly rekesztővel van ellátva, mely a závárzatot a fegyver­nek kézzel való működtetéséréi a fegyver valamely mozdulatlan részével mereven összeköti. Ez a rekesztő a zavárzatnak nyi­tásánál, azáltal, hogy a závárzatot megfog­juk, önműködőlég kiváltódik úgy, hogy a závárzat akadálytalanul visszahúzható. Az említett rekesztő a fegyvernek önműködő fegyverként való használata esetén kiiktat­tatik, hogy a závárzat a visszalökés által kinyílhassék. Pontos tehát, hogy ezen re­kesztőnek ki- és beiktatása a fegyvernek kézi vagy önműködően való mindenkori átváltásánál megbízhatóan történjék. Ez ak­kor érhető el föltétlenül, ha a rekesztő működtetéséhez nem szükséges valamely külön kézmozdulat, amelyről esetleg meg lehetne feledkezni. Jelen fegyvernél akként történt az el­rendezés, hogy a be- és kiiktatható tolóka, mely.— mint említettem — a zárórúgó és závárzat közötti kapcsolattal összeköttetés­ben áll, egyben a závárzat rekesztőjét is működteti. Jelen találmány egy kiviteli példája a csatolt rajzon van föltüntetve. Az 1. és 2. ábra a fegyvert oldal-, ill. fölül­nézetben, részben metszetben mutatja. A 3. és 4. ábra keresztmetszet az 1. ábra III—IV irányában, két különféle állás­ban. Az 5. és 6. ábra ugyancsak keresztmetszet

Next

/
Thumbnails
Contents