57796. lajstromszámú szabadalom • Vontatható fényszóró lafettaszerű kocsivázzal

Megjelent 1912. évi november hó 7-én. MAGY ggg. KIR SZABADALMI jffiSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57796. szám. Vll/h. OSZTÁLY­Vontatható fényszóró lafettaszerű kocsivázzal. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 1-je. Elsőbbsége 1911 junius hó 3-ika. A találmány vontatható fényszórókra vo­natkozik és lafettaszerű kocsivázának egy kihúzható résszel való fölszerelésében áll. aminek az a célja, hogy a fényszórókocsi használaton kívüli állapotban, amennyire esek lehet, rövid legyen, míg a használat­kor elég hosszú emelőkar álljon rendelke­zésünkre, amellyel a nehéz fényszórót hegy­es völgyes terrénumon is könnyű szerrel lehessen irányítani. A csatolt rajzon a találmánynak példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve, ame­lyen a fényszóró (a) betűjellel, lafettája (b)-vel, a lafettakerekek (c)-vel és a lafetta kihúzható része (d)-vel van jelölve. Ez a kihúzható rész a (b) lafettában, csúszó fö­lületeken, vagy görgőkön avagy golyókon nyugszik, minek folytán kis erővel lehet kihúzni, vagy betolni, a lafettán kívül ható súlya ellenben egy vagy több (e) kerékre nehezedik. A rajzon a legnagyobbrészt pontozott vonalkákkal föltüntetett kihúzható rész (f)-nél kezdődik s a (g)-nél végződik s különböző állásaiban való rögzítését tet­szőleges zárószerkezettel végezzük. A rajz szerint pl. e célra az (i) ék szolgál, ame­lyet a (h) illetőleg a (hl) lyukakba tolunk be. A kihúzható rész teljes kihúzásának meggátlására a (k) ütköző szolgál. Az egyes alkatrészek kivitele a legkü­lönfélébb lehet; így pl. a kihúzható rész' vezetőkarjainak fogazása által különböző emeltyűhosszakra való beállítása válik le­hetővé, miáltal a rendelkezésünkre álló mozgási tér nagyságától függetleníteni tud­juk magunkat. SZABADALMI IGÉNY. Fényszóró lafettaszerű kocsival, jellemezve lafettájának kihúzható része által. (1 rajzlap melléklettel.; ®Al. A8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents