57770. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző- és regisztrálókészülék mótorkocsik és hasonlók számára

Megjelent 1913. évi október hó 29-én. MAGY. g||s KIK SZABADALMI jE3| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57770. szám. XX/a/2. OSZTÁLY Ellenőrző- és regisztrálókészülék mótorkocsik és hasonlók számára. BEEKMANN ALAJOS KERESKEDŐ ÉS BALZER HENRIK GÉPTECHNIKUS AMSTERDAMBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 16-ika. A találmány tárgya a motorkocsi által befutott utak regisztrálására és ellenőr­zésére való készülék, amely egyúttal az utak időtartamát is láthatóvá teszi. A mellékelt rajzon az 1. ábra a készülék oldalnézetei részben metszete, a 2„ ábra pedig fölülnézete. 1 A találmánybeli készülék: lényegében.egy (a) hengerből, (b) papírszalagból és egy, a kocsi által hajtott: (B) regulátor befo­lyása alatt állió (C) mutatóműből áll. A (b) papírszalagot, lamely egy (c) hengerre van föltekercselve, |az (A) óramű által Jorgatott (d) henger a (c) hengerről íete- j kerepeli és az (a) henger fölött elvezetve, a saját köpenyfölületére tekercseli föl. A regulátor ismert módon több, (e, f) súlyokkal fölszerelt (g, h) rúgó által ké­peztetik, amelyeknek végei (i, k) gyűrűk­höz vannak erősítve. Az egyik [a rajzon az (i)] gyűrű a kocsi által forgásbaa tar­tott (1) tengelyhez van erősítve, míg a másik (k) gyűrű az (1) tengelyen ilazán van elrendezve. ' A laza (k) gyűrűhöz egy, az (n) tok (m) ágyazásában forgatható (o) emelő van (p) csukló révén hozzákapcsolva, az (o) emelő másik vége pedig (q) csukló közbeiktatása mellett egy, az (r) tengelyen eltolható (s) nutatókarral van összekötv©, amely egyik (t) végén mutatószerűen van kiképezve, míg másik (u) vége qgy regisztrálópecek (irón stb.) tartója gyanánt szolgál. Az (r) tengelyhez párhuzamosan az (n) i tokban egy (v) skála van elrendezve, amely fölé la (t) mutatóvég nyúl, míg a regipztrálópecekkel 'ellátott (u) rész az (a) hengerhez, illetve iaz ezen henger fölött elvezetett (b) papírszalaghoz nyomódik. A (b) papírszalag függélyes irányban ívv), vízszintes irányban pedig (x) vonalbeosz­j tással van ellátva, amelyek közül két-két szomszédos (w) vonal egymástóli távol­sága meghatározott időtartamot, két-kát (x) vonalé pedig meghatározott kilomé­terszámot jelöl. A kocsi által kerékpárhajtás révén vagy más alkalmas módon forgatott (1) tengely forgása folytán a (B) regulátor (e, f) súlyai kifelé rögzíttetnek, ami által a (k) gyűrű függélyes irányban lefelé mozgatta­tik. Á (k) gyűrű a (p) csuklós tag révén az (o) emelő egyik végét lehúzza, mim al­lé tt a másik emelővég fölemelkedik és a (q) csukló révén az (s) mutatót is magá-

Next

/
Thumbnails
Contents