57769. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gőz, vagy gázturbináknak kiegyenlítő készülékekkel való üzemére

Megjeleiit 1912. évi október hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57769. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gőz- vagy gázturbináknak kiegyenlítő készülékekkel való üzemére. AKTIENGESELLSCHAFT BROWN, BOVERI & CIE. CÉG BADENBEN. A bejelentés napja 1910 október hó 4-ike. Elsőbbsége 1910 julius hó 13-ika. Ismeretes, hogy oly gőz- vagy gázturbi­nákban, melyeknél maga a hajtóközeg hasz­náltatik föl a tengelyirányú nyomás teher­mentesítésére, a kiegyenlítő készülékek ál­tal veszteségek lépnek föl, melyek nagyobb terheléseknél százalékszerűleg nem sokat tesznek ki és így elhanyagolhatók, azonban kisebb terheléseknél a hajtóközeg, pl. gőz fogyasztására jelentékeny kedvezőtlen ha­tást fejtenek ki. Ez a hátrány természete­sen különösen kellemetlenül érezhető azok­nál a turbináknál, melyek nagy teljesítmény­eltérésekkel dolgoznak és gyakran, vala­mint hosszú időn át kis terhelésekkel fut­nak, mint pl. a hadihajók hajtására, elek­tromos központok stb. részére alkalmazott turbinák. A találmány szerinti eljárás azt célozza, hogy az említett tömítési veszteségek éppen akkor kerültessenek el, ha rendkívül nagy mórtékben lépnek föl, ami kisebb terhelé­seknél szokott előfordulni. Ez az eljárás lényegében abban áll, bogy a tengelyirányú nyomás kiegyenlítésére alkalmazott készü­lékek (tehermentesítő dugattyúk) csak na­gyobb, egészen a maximális terhelések ré­szére kapcsoltatnak be, azaz hozatnak mű­ködésbe, ellenben kisebb terhelések részére, azaz a fésűágyazás terhelőképességén be­lül önműködően vagy kézzel kapcsoltatnak úgy, hogy egy meghatározott terhelési ha­táron alul az összes tengelyirányú nyomást a fésűágyazás veszi föl. Az alábbiakban az eljárás a csatolt rajz alapján van megmagyarázva. A rajz oly hajtó turbinának vázlatos hossz­metszete, mely a találmány szerinti eljárás foganatosítására alkalmas berendezésekkel van ellátva. A turbina a föltüntetett példánál az (a) dobrészből és az ez elé kapcsolt (b) akciós kerékből áll. (c) egy hátsó turbinát és (d) a fésűs csapágyat jelöli. A (g) tehermente­sítő készülék mögött lévő (f) tér a turbina tetszés szerinti fokozatával lehet össze­kötve, pl. (h)-nál, vagy az illető turbina­henger fáradtgőz terével (i)-nél lehet kap­csolva. Az (f) tér a (k) szelep vagy tolattyú által teljesen el is zárható és pedig kéz­zel közvetlenül az (1) kézikerék forgatása által, vagy közvetve a (k) szeleppel össze­kötött (m) kézikeréknek az (n) fúvókák vagy fuvókacsoportok kiiktatásánál az alábbiak­ban részletesen leírt módon való forgatása által, vagy pedig önműködően, ha pl. az (f) térben egy meghatározott nyomás éretett el. Nagyobb terheléseknél az (f) teret a (k) szelep nyitása által a turbina tetszés sze-

Next

/
Thumbnails
Contents